Тестови задачи – Език и общуване. Просто изречение (6 клас)

1. Общуването е: а) предаване на информация; б) споделяне на мисли по вълнуващи въпроси от някого; в) двустранен процес на предаване и приемане на информация. 2. Адресатът е:

Тест върху еднородни части в простото изречение

1. В кое от изреченията са употребени еднородни подлози? А) На това място се срещат Рила, Пирин и Родопите. Б) През лятото обиколихме Рила, Пирин и Родопите. В) Ще се разходим из Рила, Пирин и Родопите. Г) Обиколили сме върховете на Рила, Пирин и Родопите.

ТЕСТ. Второстепенни части в простото изречение

1. В изречението На Входа го посрещна стопанката НЯМА: A) сказуемо Б) обстоятелствено пояснение B) допълнение Г) определение 2. В изречението Петър взе от шкафа пилата допълнението е изразено със: A) прилагателно име     Б) местоимение B) съществително име Г) числително име

ТЕСТ. Еднородни части в простото изречение

1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Еднородните части се наричат така, защото: A) Имат едно и също речниково значение. Б) Изпълняват еднаква синтактична служба. B) Отговарят на един и същи въпрос. Г) Поясняват по еднакъв начин една и съща част на изречението. 2. В кое изречение НЯМА еднородни части?

ТЕСТ. Обособени части в простото изречение

1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Обособените части: A) са второстепенни части в простото изречение Б) служат за открояване на смислови отсенки в изречението B) отделят се пунктуационно в писмената реч Г) не се отделят интонационно в устната реч 2. В кое изречение има обособени части?

ТЕСТ. Главни части в простото изречение

1. Защо подлогът и сказуемото са главни части в простото изречение? A) изграждат основния смисъл Б) показват как се върши действието B) елементи са на речевата ситуация Г) обясняват защо се върши действието

Обособени части в простото изречение

СЪЩНОСТ НА ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ Второстепенна част на изречението, която е отделена от останалите думи в простото изречение чрез кратки паузи (интонационно отделяне), а понякога – и чрез промяна в словореда, се нарича обособена част.

Заключените простори в поезията на Лилиев

Поезията на Лилиев разкрива един неповторим свят на нравствени търсения и романтични видения, който пренася читателя в измеренията на копнежа по щастие и духовно съвършенство. Със своята музикалност и специфична форма стиховете му създават неотразимо въздействие върху човешките възприятия и пробуждат желание за приближаване до един мечтан и бленуван свят. Стиховете на Лилиев рисуват природни картини, осезателно конкретни, внушават усещане за лично преживяно. В същото време поезията му не е пейзажна, защото описанието на природата не е основна авторова цел.

Заключените простори в лириката на Николай Лилиев

Поезията на Лилиев разкрива един неповторим свят на нравствени тър­сения и романтични видения, който пренася читателя в измеренията на копнежа по щастие и духовно съвър­шенство. Със своята музикалност и специфична форма стиховете му съз­дават неотразимо въздействие върху човешките възприятия и пробуждат желание за приближаване до един мечтан и бленуван свят. Стиховете на Лилиев рисуват при­родни картини, осезателно конкретни, внушават усещане за лично преживяно. В същото време поезията му не е пейзажна, защото описанието на природата не е основна авторова цел.