Определяне скорост на газов поток с тръбата Пито – Прандел и константата на тръбата на Вентури - Протокол

Кратки теоретични бележки: Течност или газ, които са невискозни и несвиваеми наричаме идеален флуид. При такъв флуид не се отчита изменението на температурата и топло обмена между слоевете. Всяка точка от движещ се флуид се характеризира със скорост на частицата, която в даден момент преминава през нея. Линията, във всяка точка на която векторът на скоростта е насочен по допирателната се нарича токова линия. Токовите линии се чертаят така, че гъстотата им да характеризира големината на скоростта. Съвкупност от токови линии образуват токова тръба.

Измерителни единици.Измервания на физични величини и обработка на резултатите от измерванията - Протокол

ПРОТОКОЛ №1 (Вариант 3) Тема: „Измерителни единици.Измервания на физични величини и обработка на резултатите от измерванията” 1.Цел на упражнението Целта на упражнението е запознаването с измерителнитеединици,физичните величини и обработката на резултати от направените измервания. 2.Теоритично въведение Физичната величина е свойство присъщо на някакво явление, което може да опишем и оценим. Те се разделят на четири вида :

Изследване на температурните коефициенти на параметрите на пасивни електронни елементи - Протокол

I.Задание: 1.Да се изследва зависимостта на съпротивлението от температурата на различни видове резистори в температурен интервал от стайна температура до 70 C.Да се определят температурните коефициенти на съпротивлението на изследваните резистори и въз основа на тях да се изчислят стойностите от 0 до 100 C. Да се представи графично зависимостта: 2.Да се изчислят коефициентът на температурна чувствителност В и константата А на термистор (NTC).Да се определят температурният коефициент на термистора при 20 C и стойностите на съпротивлението на термистора при 0 C и при 100 C. 3.Да се определят температурните коефициенти на капацитета на различни видове кондензатори в температурен интервал от стайна температура Та до 70 C.Да се представи графично зависимостта:

Изследване на проводникови материали при изменение на температурата на околната среда - Протокол

1.Да се измери съпротивлението R на опитните образци посочените температури и получените зависимости R(T) се представят графично. 2.Да се определят температурните коефициенти на съпротивленията за всеки образец за температурите от зададения интервал. 3.Да се намери средната стойност за всеки образец и да се изчислят теоретично съпротивленията на образците при температури 0 и 100 C. 4.Да се изчисли коефициентът на топлопроводност за всеки образец при температура 25 C на базата на каталожни данни за специфичното му съпротивление ll.Теоретична Обосновка: Проводимостта на материалите може да бъде електронна и йонна.

Изследване на полупроводникови материали при изменение на температурата на средата - Протокол

1.Теоритична част Според класификацията си, проводниците биват 2 основни вида 1.1. Твърди проводници - метали и техните сплави. 1.2. Течни проводници - различните елекролити и разтопени метали. Според предназначението си проводниковите метали се делиат на ниаколко групи: 1.3. ПМ с голяма проводимост - използват се за направа на проводници, кабели и др. . 1.4. ПМ с голямо съпротивление - за различни съпротивления термодвойки и др. . 1.5. ПМ за електрически контакти - това са някои метали, електрически въглен, припой и др. .

Определяне средния свободен пробег и ефективния диаметър на молекулите на въздуха - Протокол

Молекулната физика изучава строежа и свойствата на веществата, изхождайки от молекулно-кинетичните представи за тях. Съгласно тези представи, телата са изградени от атоми или молекули, намиращи се в непрекъснато хаотично движение. Изучаваните от молекулната физика процеси са резултат от едновременното действие на огромен брой молекули и затова е необходимо използването на статистически методи.

Определяне на среден свободен пробег и ефективен диаметър на въздушните молекули - Протокол

Кратки теоретични бележки: Молекулите на всички вещества се намират в постоянно движение. Тези на газообразните вещества се движат хаотично и притежават два елемента: разсоянията, изминати от молекулата равномерно праволинейно и ударите между молекулите. Пътят, изминат между два удара се нарича свободен пробег на молекулата, а средната стойност за голям брой молекули се нарича среден свободен пробег

Построяване на диаграмите на състоянията на двойните сплави чрез термичен анализ - Протокол

Термичният анализ е метод за изследване на металите и сплавите. Базира се на факта, че фазовите превръщания в металите настъпват в резултат на топлопромени. В съд запълнен с чист метал подаваме равни количества топлина през равни интервали от време. Уредите за измерване на количеството топлина се наричат калориметри. Това става трудно, затова се отчита спрямо времето t. Измерването на температурата става с термодвойка, която представлява две пластини от различен метал, заварени в единия край – топъл край. Студеният край се свързва с регистриращ уред. Различните двойки имат различни характеристики.

Определяне коефициента на вътрешно триене на течност по метода на Стокс - Протокол

Кратки теоретични бележки: При падане на сферично тяло в съд с течност, между слоевете на течността възниква вътрешно триене. Това е предизвикано от разликата в скоростите на съседни слоеве от течността – най-близкия до тялото слой се движи с неговата скорост, а останалите слоеве се движат с други скорости. На сферата действат следните сили: 1. силата на съпротивлението, която е насочена нагоре. Тя се определя по закона на Стокс:

Ефект на Зеебек. Градуиране на термодвойки и измерване на температури - Протокол

Измервателният термоелемент се образува от два проводника от различни метали или сплави (например мед - константан, желязо – мед, желязо - константан и др.). Когато спойките A и B се намират при различни температури tA и tB във веригата възниква термоелектродвижещо напрежение (ефект на Зеебек):