Публично изказване

За публичното изказване говорим тогава, когато някой човек взема думата пред събрала се с определена цел общност, за да постави, разгледа и даде предложение за решение на някой важен за тази общност проблем. Целта на говорещия е да убеди своите слушатели в правотата на предложението

Публично изказване по морален проблем

Една от разновидностите на публичните изказвания са тези, които повдигат морален проблем. Проблемът обаче определя само темата на изказването, но не и цялата ситуация на общуването. За да можем да построим правилно своето изказване, трябва освен това да определим:

Публично изказване по научен проблем

За разлика от публичните изказвания по морален, житейски или граждански проблем, които имат специфична тематика, свързана с определен аспект от човешкия живот, на научно познание подлежи всичко около нас. Спецификата на науката се определя не от нейния обект, а от специфичния й подход към действителността. С други думи, важно е не това какво се изследва, а как се

Публично изказване по граждански проблем

Публичното изказване е аргументативен текст, който се поднася в устна форма пред публика, най-често по радиото или телевизията. В изказването по граждански проблем авторът представя и защитава своята позиция по въпрос, който е важен за обществото или за отделна социална група. Въпросът може да бъде от областта на политиката, културата, образованието, спорта и др.

Публично изказване по граждански проблем

Ситуацията на общуване при публичното изказване има някои особености: говорещият поставя пред събралата се общност някакъв важен за нея проблем, който трябва да се реши; слушащите са заинтересувани от решаването на проблема; целта е не само да се намери решение, но и да се мотивира публиката да пристъпи към конкретни действия.

Публично изказване върху хуманитарен проблем – Героят на историята като герой на културата

ПУБЛИЧНОТО ИЗКАЗВАНЕ Публичното изказване е аргументативен текст – текст, в който чрез разсъждаване (аргументация) се доказва истинността на лично мнение (теза). Публичното изказване е продиктувано от актуалността на проблема в живота на общността. Говорещият трябва да прецени пред кого говори, какви са очакванията на публиката. Общуването при такава изява е официално

Публично изказване върху хуманитарен проблем – Словото като себепознание и спасение

ПУБЛИЧНОТО ИЗКАЗВАНЕ Публичното изказване е аргументативен текст – текст, в който чрез разсъждаване (аргументация) се доказва истинността на лично мнение (теза). ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА Класът се разделя на два екипа. Определете екип, в който ще участвате, за да подготвите своята публична проява пред класа. Всеки екип избира текста, който ще представя - „Проглас към Евангелието“ или „Азбучна молитва“.

Публично изказване по житейски проблем

Както вече знаем, ситуацията на общуване при публичното изказване има някои особености: говорещият поставя пред събралата се общност някакъв важен за нея проблем, който трябва да се реши; слушащите са заинтересувани от решаването на проблема; целта е не само да се намери решение,