Контролна работа. Пунктуационна норма. Български език – 11 клас (Вариант 2)

1. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? A) Първо, на партито ще има много хора и, второ, аз не съм поканен. Б) И брат ти, естествено, може да дойде с нас на кино. B) Тук всички, изглежда, се познават отдавна. Г) За жалост, никой не ни предупреди, че пътуването се отлага. 2. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? A) В една ниша на пещерата намери свещ, оставена тук

ТЕСТ – Пунктуационна норма (12 клас)

1. В кое от изреченията има пунктуационна грешка? A) Когато влязох в къщата, Йорданка беше излязла. Б) Камен погледна нагоре, където светеше луната. B) Облаците, предвещаващи буря, правеха небето особено мрачно. Г) Красимире написа ли си домашната работа? 2. В кое от изреченията има пунктуационна грешка?

ТЕСТ. Пунктуационна норма. Български език – 10 клас (Вариант № 2)

1. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? A) Брат ти, например, никога не е съгласен с моите предложения. Б) И приятелката ти, естествено, е поканена на рождения ми ден. B) Първо, не ми се излиза и второ, не съм довършил работата си. Г) Нека се срещнем пред университета, да кажем, в понеделник. 2. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

Пунктуационна норма

Пунктуационната норма на езика определя значението на различните пунктуационни знаци и правилата за тяхната употреба. По-важните пунктуационни правила в българския книжовен език са: А) Употреба на запетая в простото изречение Отделят се със запетая еднородните части на изречението, свързани безсъюзно или със съюзи, с изключение на еднократно употребените съюзи

Пунктуационна норма на  българския книжовен език

Когато устната реч се записва, смисълът на казаното зависи много от това, дали правилно сме успели да предадем логическите ударения, паузите, началото и края на изреченията, както и смисловите връзки между отделните съставки на изказването. И тъй като в писмената реч тези неща не могат да се чуят, тяхната функция се поема от специални знаци, които наричаме „пунктуационни“ (от лат. punctus=точка).