ТЕСТ – Пунктуационна норма (12 клас)

1. В кое от изреченията има пунктуационна грешка? A) Когато влязох в къщата, Йорданка беше излязла. Б) Камен погледна нагоре, където светеше луната. B) Облаците, предвещаващи буря, правеха небето особено мрачно. Г) Красимире написа ли си домашната работа? 2. В кое от изреченията има пунктуационна грешка?

ТЕСТ. Пунктуационна норма. Български език – 10 клас (Вариант № 1)

Прочетеше двата текста и изпълнете задачи 1. – 6. Текст 1 Античният град Хераклея Синтика, който се намира близо до Петрич, е бил един от важните градове в региона по време на Античността. Там археолозите ни изненадват с най-различни находки, като наскоро откриха голяма римска статуя без глава.

ТЕСТ. Пунктуационна норма. Български език – 10 клас (Вариант № 2)

1. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? A) Брат ти, например, никога не е съгласен с моите предложения. Б) И приятелката ти, естествено, е поканена на рождения ми ден. B) Първо, не ми се излиза и второ, не съм довършил работата си. Г) Нека се срещнем пред университета, да кажем, в понеделник. 2. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

ТЕСТ. Пунктуационна норма – 1. Употреба на запетаята в простото изречение. Български език – 11 клас

В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? A) Обижда те присъствието на Зара, нали? Б) Да, ще се наложи да изчакаме още малко. B) Съвсем не ме обидихте, господин майор... Г) Какво искате, в края на краищата? 2. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? A) Вероятно, тази дизайнерска чанта струва цяло състояние. Б) Всъщност какво толкова се случи онази вечер

ТЕСТ. Пунктуационна норма – 2. Употреба на запетаята в сложното изречение. Български език – 11 клас

1. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? A) Помагай, когато това е по силите ти. Б) Просто се обаждам, да разбера как си. В) Тази грешка нямаше как да се избегне. Г) За вълк се ходи, където има вълча плячка. 2. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? A) Господин Медникаров продължаваше да се чувства като овчар, който е отворил кошарата си за вълка, не да го примами

Пунктуационна норма. Употреба на запетаята в простото изречение

Пунктуационната норма определя правилата за употребата на препинателните (пунктуационните) знаци. Основният принцип в българската пунктуация е синтактичният – отделят се синтактични цялости (еднородни и обособени части, прости изречения и др.). По-рядко употребата на препинателните знаци се определя от смислови и интонационни особености на изречението.

Пунктуационна норма. Употреба на запетаята в сложното изречение

ПУНКТУАЦИОННА НОРМА  УПОТРЕБА НА ЗАПЕТАЯТА В СЛОЖНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ В сложното изречение запетаите отделят простите изречения в състава му.

Пунктуационна норма. Употреба на тире, точка и запетая и двоеточие

УПОТРЕБА НА ТИРЕ За означаване на пропусната част в изречението. Aз ще почистя спалнята, а ти – кухнята. За по-силно отделяне на обособени и вметнати части. Поздравих леля Мария – нашата съседка – за раждането на нейното внуче. Когато обособена или вметната част е въведена с тире, краят й може да се отдели и със запетая.

Пунктуационна норма. Употреба на скоби и кавички

УПОТРЕБА НА СКОБИ За отделяне на обособени части, вметнати изрази и цели изречения, които съдържат уточняваща информация. Заседанието ще се проведе на 12 декември (петък) в голямата зала на втория етаж. Той се беше върнал (както се шушукаше из селото), за да научи истината за своето семейство.

Пунктуационна норма. Пунктуационно оформяне на цитат

Цитатът е буквално предадена нужда реч. Той се огражда с кавички или се обозначава с други графични средства – изписва се с различен шрифт или наклон на буквите, обособява се на нов ред. ПУНКТУАЦИОННО ОФОРМЯНЕ НА ЦИТАТ Цитатът се огражда с кавички. Ако цитатът е изписан с различен шрифт, кавички не се пишат. Героят изразява своята нетърпимост към тоя мъртъв свят коварен.