Тестови задачи върху правопис и пунктуация

1.Къде е допусната правописна грешка:       а/ Отгатвам мислите ти от разстояние.       б/ Колко крехки и беззащитни са малките сърнички!       в/ Априлското възстание бележи връхната точка в борбата за национална независимост.                        

Помощен материал по правопис и пунктуация

І. Основни правописни норми. 1. Двойно – НН – при прилагателните имена се получава при изпадането на звука   - Е – от наставката – ЕН от мъжки род във формите за женски и среден род. Например: машиНЕН, машиННа, машиННо; цеНЕН, цеННа,  цеННо; закоНЕН, закоННа, закоННо.

Тестови задачи – Интонация и пунктуация на сложното съчинено изречение (6 клас)

1. Кой е определящият характерен белег за наличието на сложно изречение в даден текст? а) съдържа две сказуеми с поясняващи второстепенни части към тях; б) съдържа две или повече сказуеми; в) съдържа едно просто кратко и едно просто разширено изречение.

Тест - правопис и пунктуация 1

УПРАЖНЕНИЕ 1.  Поправете грешките в правописа и пунктуацията.  В писмената работа има 23 места за редактиране. Ладията с Илийца и болното плува по течението на буйния Искар, не подчиняваща се на лопатата.

Тест - правопис и пунктуация 2

УПРАЖНЕНИЕ1.  Поправете грешките в правописа и пунктуацията.  В текста  има 22 места за редактиране. А)  Още първите редове на разказа „По жицата” раскриват човешката мъка в българското село. Виждаме я в проницателните очи на Моканина, за когото не устава нищо скрито. От един поглет той преценява, че Гунчо не е заможен човек и е от тия, дето и „на мравката път струват”.

Пунктуация на видовете изречения според целта на общуване

В края на съобщителните изречения се пише точка, а при недовършена мисъл—многоточие, например: Дядо Йордан беше главата, баба Марга – душата на кръчмата. (Елин Пелин) Над полето, сякаш с кръст в ръка, прехвръкна надеждата, по нея радостта.

Пунктуация на еднородни и обособени части на изречението

Еднородните части на изречението поясняват една и съща дума и отговарят на един и същ въпрос. Котата са свързани безсъюзно, те се отделят една от друга със запетая, например: Прощавай, синко, прощавай, татко, прощавай, бате, чичо, вуйчо—прощавайте!

Пунктуация на сложни съчинени изречения

Сложните съчинени изречения съдържат само самостойни прости изречения. Връзката между простите изречения в тях е съчинителна (със съюзно или безсъюзно свързване). Сложните съчинени изречения се делят на съединителни,

Пунктуация на сложно съставно изречение с подчинено определително и подчинено подложно изречение

Сложното съставно изречение съдържа едно самостойно и едно или повече подчинени изречения. Връзката между простите изречения е подчинителна. Подчиненото определително изречение пояснява съществително име или местоимение от главното, самостойното просто изречение.

Пунктуация на сложно съставно изречение с подчинено допълнително изречение

Подчиненото допълнително изречение пояснява сказуемото на главното изречение и отговаря на въпросите какво, що, кого. Свързва се с главното най-често с подчинителните допълнителни съюзи че и да, с въпросителни местоимения и въпросителни наречия, с въпросителни частици.