Трудният и нерадостен живот на хъшовете в „Немили-недраги“ от Иван Вазов – (Първа и втора глава на повестта)

В повестта „Немили-недраги", създадена през 1883 г., Иван Вазов изобразява трудния и нерадостен живот на българските хъшове в Румъния. Той въвежда читателите в атмосферата на емигрантското ежедневие, в което наред с борбата за оцеляване се чувства и героичният устрем на хъшовете за свобода и социална справедливост.

Контролна работа. Българската литература от Освобождението до Първата световна война. Литература – 10 клас (Вариант № 1)

1. Коя развойна тенденция НЕ е характерна за развитието на българската литература през 80-те години на XIX век? A) митологизирането на времето на Възрожденската епоха Б) идеализирането на образите на историческите герои B) реалистичната представа за образа на съзерцателния човек Г) сатиричната критика към покварата в обществото

Контролна работа. Българската литература от Освобождението до Първата световна война. Литература – 10 клас (Вариант № 2)

1. Главният принос на литературата в първите две десетилетия след Освобождението се състои в: A) утвърждаване на национална идеология; Б) критика на установения обществен ред; B) утвърждаване на индивидуалните ценности. 2. Основната характеристика на литературата след Освобождението е свързана с: A) Просвещението; Б) Реализма; B) Романтизма.

Контролна работа. Българската литература от Освобождението до Първата световна война. Литература – 10 клас (Вариант № 3)

1. Кое НЕ е вярно за българската литература в първото следосвобожденско десетилетие? A) Водеща за творците е темата за близкото историческо минало. Б) Откроява се творческото присъствие на Иван Вазов. B) Творците възприемат индивидуализма и естетизма. Г) Изграждат се основите на българската национална литература. 2. За българската литература от края на XIX и началото на XX век е характерно:

Да се родиш принц или просяк – (Из „Принцът и просякът“ – Първа глава)

Още заглавието на творбата привлича вниманието на читателя със съчетаването на думи с противоположно значение. Думата „принц“ произлиза от латински и означава, от една страна, „пръв“, а от друга – назовава титла на член от владетелско семейство. Принцът стои най-високо в обществото, той е следващият крал

ТЕСТ. Димитър Димов – „Тютюн“, I и XV глава от първата част

1. Кое твърдение е вярно? A) След дипломирането си през 1943 г. Димитър Димов избира за научна специализация институт в Южна Америка. Б) Първата редакция на романа „Тютюн“ излиза през 1954 г., но след обсъждане в Съюза на българските писатели творбата е преработена. B) Димитър Димов завършва Ветеринарномедицински факултет, за да работи в сферата на животновъдството

Българската литература от Освобождението до Първата световна война

Българската литература след Освобождението (1878 г.) преминава в своето развитие през няколко етапа, които се характеризират с динамика на културните процеси и специфични светогледни идеи. В първото десетилетие от този период се проявяват тенденции, разкриващи връзката с предходната епоха на Възраждането. Една от ключовите фигури в следосвобожденската литература –

Историческата действителност, разкрита в първа част на разказа „Една българка“

В разказа „Една българка" Вазов правдиво изобразява смутното бунтовно време в околностите на Враца след разбиването на Ботевата чета. На фона на ужаса и робското малодушие се откроява поведението на баба Илийца, която надмогва страха си и рискува живота си, за да спаси свой сънародник.

Елин Пелин - „Ангелинка” / Красотата на първата любов

Колко много вълнуващи мигове има в човешкия живот! Но само един от тях е истинският миг. Мигът, в който сърцето започва да бие, да тупка но от първата любов, когато човек се събужда за нов живот. А какво е любовта? Това е най-чистото, най-топлото, най-истинското нещо, което пълни очите с блясък и като

Учебник по Теоретична електротехника (първа част)

Дисциплината - Теоретична електротехника 1 - запознава студентите с основи на електромагнетизма и с основните методи за анализ на установени режими в линейните електрически вериги. Получените знания са база при изучаването на - Теоретична електротехника 2 - и на всички електротехнически дисциплини.