Митовете - древният първоизвор на вълшебните приказки

Думата мит (mythos) е от гръцки произход и означава „слово“, тоест разказан в устна форма сюжет. В него преобладават древни представи за света, близки до невероятното и измисленото. Митовете, според Херодот*, са твърде нереални като

Библията - духовен първоизвор на знания и мъдрост

Библията е универсален източник на човешко знание. Неслучайно е наречена „Книга на книгите". От нея водят началото си духовните пътища в най-новата културна история на човечеството след Античността. Всичко, постигнато от древния езически свят, в Библията намира своето продължение, но във философския контекст на монотеистичните религии на юдаизма и християнството.

Митовете – първоизвор на приказките

Думата мит е от гръцки произход и означава „предание“ („mythos"). Под мит би трябвало да се разбира разказ-легенда за божества или за божествени същества, в реалността на които човекът е вярвал.