ТЕСТ. Изборът и раздвоението. Литература – 12 клас (Вариант 1)

1. Кое от следните твърдения НЕ е вярно? А) В „Две души“ раздвоението е показано като причина за трагичната съдба на човека. Б) В „Две души“ Яворов категорично избира ангелското пред демоничото начало. В) Мотивът за противопоставането между ангелското и демоничното присъства отчетливо в „Две души“. Г) В „Две души“ е показано огромното значение на оставената следа

ТЕСТ. Изборът и раздвоението. Литература – 12 клас (Вариант 2)

1. Жанрът на „Две души“ може да се определи като: А) ода Б) балада В) стихотворение самооценка Г) елегия 2. Основната характеристика на лирическия герой от „Честен кръст“ е: А) стремящ се към слава и обществено признание човек Б) страдащ от неразбирането на публиката поет В) обезверен и отвратен от живота, който е принуден да води, човек Г) искрено желаещ да изпълни честно

ТЕСТ. Изборът и раздвоението. Литература – 12 клас (Вариант 3)

1. Жанрът на „Потомка“ може да се определи като: А) стихотворение равносметка и лирическа изповед Б) поема В) ода Г) елегия 2. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в „Две души“? А) подтикване на читателя към съпричастие и активна позиция Б) възпяване В) символично внушение Г) лирическа изповед 3. В коя двойка творби е налице междутекстово свързване