ТЕСТ. Речев етикет в електронното общуване

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас РЕЧЕВ ЕТИКЕТ В ЕЛЕКТРОННОТО ОБЩУВАНЕ 1. Посочеше НЕВЯРНОТО твърдение. При електронно общуване: A) Можем да установим зрителен контакт със събеседника. Б) Служим си с мобилно устройство.     B) Не можем да преустановим контакта по наше желание. Г) Можем да общуваме с повече от един събеседник.

Речев етикет

Българският речев етикет е система от правила, реализиращи се в речеви действия, приети от обществото като етикет на речево поведение; тези речеви действия сигнализират начало, поддържане и край на общуването.

Речев етикет - тестови задачи

1. Посочеше НЕВЯРНОТО твърдение. При електронно общуване:       A) Можем да установим зрителен контакт със събеседника.       Б) Служим си с мобилно устройство.  

Речев етикет в електронното общуване

1. Ситуация на електронното общуване Електронното общуване се различава от обикновеното устно общуване, от една страна, а от друга - от нормалното писмено общуване. При него връзката между отправителя и получателя на съобщението е по-пряка