Елегията „Заточеници“ – борбата за свобода и скръбта по изгубената родина

Първата публикация на стихотворението е в списание „Мисъл“ през 1902 г. със заглавие „Към Подрумкале“ (Подрумкале е името на мястото в Мала Азия, където са били заточени българските революционери). Впоследствие Яворов променя заглавието на „Заточеници“ и с това главната отпратка към реалното историческо

Плъзгащи лагери-видове, конструкция, режими на триене. Хидродинамични лагери - основи на пресмятането

1. Видове плъзгащи лагери. При плъзгащите лагери опорната повърхнина на вала се плъзга по опорната повърхнина на лагера. Опорната (работната) повърхнина на вала се нарича лагерна шийка, а работната повърхнина на лагера-черупка. Равнинните повърхнини от вала се наричат пети. На фиг. 8.1. са дадени схеми на различни плъзгащи лагери. Лагерите на схеми а) и b) са радиални с възможност за поемане на малки еднопосочни (сх.а) и двупосочни (сх.b) осеви усилия. Конусният лагер на сх.с поема както радиални така и осеви усилия. Сферичният лагер (сх.d) може да поеме усилия във всички посоки, а схемите е и f са аксиални съответно еднопосочни и двупосочни.

Пейо Яворов - "Заточеници" - Страдание и носталгия по родината

Яворов е един от рядко оригиналните поети в българската литература. Подвигът и героизмът на група млади македонски патриоти са повод за създаването на стихотворението „Заточеници”. То е лирично по своя тон, защото в него е изплащана обичта на Яворовите страдащи герои към свещените български предели.      Трагедията на заточениците се изразява в това, че поробителите завинаги и насилствено ги откъсват от любимия роден край, от близките и семействата им.

„Заточеници“ – Любов и носталгия по родината

1. РАЗВИТИЕТО НА ЕЛЕГИЧНОТО ЧУВСТВО И КОМПОЗИЦИЯТА: Смислови части и композиция Развитие на елегичното чувство Една смислово-композиционна част са 1. и 2. строфа, защото:    • краят на 1. строфа въвежда, а 2. строфа изяснява коя е изгубената родина;

Съдбата на разделения от родината човек в творчеството на Яворов

Безспорно Пейо Яворов притежава впечатляваща поетическа дарба. Яворовата лирика съдържа оригинално изградени образи, белязани с трагичната философия на поета за света. Яворов внася в българката поезия предимно темата за трагизма.

Имам си родина - Никола Вапцаров

Имам си родина и над нея денем грее синьото небе. Вечер светят звездни полюлеи и гаси ги сутрин светъл ден.

Родина - Никола Вапцаров

Над тебе Пирин     издига гранити,     обвити във сиви мъгли.     Орли над бедни села     размахват крила     и хала в полята пищи.