Динамика на материална точка. Първи принцип на Нютон. Инерциални отправни системи.

Динамиката е дял от механиката, в който се формулират нейните основни закони (принципи),определящи връзката между действащите върху едно тяло сили и неговото движение. Принципите представляват такива общи закони, които не могат да бъдат доказани непосредствено,но до които се достига вследствие на продължителен житейски опит. Тяхната валидност се потвърждаваот експерименталната проверка на многобройните им следствия. Основните принципи на динамиката са формулирани от английския физик Исак Нютон през 1687 г.в неговата книга „Математически принципи на натурфилософията“. Те са обобщения на многобройни опити и наблюдения.

Неинерциални отправни системи. Инерционни сили при праволинейно и криволинейно движение

Чрез първия принцип на Нютон ние въведохме инерциална отправна система. Оказва се, че принципите на Нютон се изпълняват само в инерциални системи. Ако дадена отправна система се движи с ускорение спрямо коя да е инерциална система, тя се нарича неинерциална отправна система. В такава отправна система се нарушават и трите принципа на Нютон.

ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ СИСТЕМИ - Поляризационни явления. Електролиза.

Реакции, протичащи в електрохимичните системи Всяка електрохимична реакция е окислително-редукционен процес, при който окислението и редукцията протичат пространствено разделени върху повърхностите на електродите в една обща електрохимична система. В зависимост от извършващите се върху електродите полуреакции, те се делят на анод и катод. Анод се нарича електрода, върху който се извършва окислителната полуреакция. В нея редукторът с най-отрицателен потенциал отдава най-лесно електрони, които по външната електрична верига преминават към катода. Катод е електрода, върху който се извършва редукционната полуреакция.