Изследване на диелектрични материали при изменение на температурата на околната среда - Упражнение

I.Задание 1.Да се измери изменението на параметрите: капацитет Сх и тангенс на ъгъла на диелектричните загуби tgδ на образците при изменение на температурата на диапазона от Та (стайна температура) до Тмах. 2.Да се пресметне за всеки образец коефициента k, отразяващ влиянието на геометричните размери на образеца. 3.Да се изчисли относителната диелектрична проницаемост εr на образците за всяка от температурите на измерване като получените резултати се представят графично, т.е. εr=f(T). Аналогично да се представи зависимостта tgδ=ς(Т) 4.Да се определи температурният коефициент αεr на всеки образец за две темератури от изследвания интервал.

Изследване на проводникови материали при изменение на температурата на околната среда - Протокол

1.Да се измери съпротивлението R на опитните образци посочените температури и получените зависимости R(T) се представят графично. 2.Да се определят температурните коефициенти на съпротивленията за всеки образец за температурите от зададения интервал. 3.Да се намери средната стойност за всеки образец и да се изчислят теоретично съпротивленията на образците при температури 0 и 100 C. 4.Да се изчисли коефициентът на топлопроводност за всеки образец при температура 25 C на базата на каталожни данни за специфичното му съпротивление ll.Теоретична Обосновка: Проводимостта на материалите може да бъде електронна и йонна.

Изследване на полупроводникови материали при изменение на температурата на средата - Протокол

1.Теоритична част Според класификацията си, проводниците биват 2 основни вида 1.1. Твърди проводници - метали и техните сплави. 1.2. Течни проводници - различните елекролити и разтопени метали. Според предназначението си проводниковите метали се делиат на ниаколко групи: 1.3. ПМ с голяма проводимост - използват се за направа на проводници, кабели и др. . 1.4. ПМ с голямо съпротивление - за различни съпротивления термодвойки и др. . 1.5. ПМ за електрически контакти - това са някои метали, електрически въглен, припой и др. .

Изследване на проводникови материали при изменение на температурата на средата - Упражнение

1.Теоретична част Според класификацията си, проводниците биват два основни вида 1.1. Твърди проводници - метали и техните сплави. 1.2. Течни проводници - различните електролити и разтопени метали. Според предназначението си проводниковите метали се делят на няколко групи: 1.3. ПМ с голяма проводимост - използват се за направа на проводници, кабели и др. . 1.4. ПМ с голямо съпротивление - за различни съпротивления термодвойки и др. . 1.5. ПМ за електрически контакти - това са някои метали, електрически въглен, припой и др. . 1.6. ПМ за електрически контакти - за изработване на ел. контакти се използват мед, сребро, злато. Основните характеристики на проводниците са: 1.7. Специфична проводимост - определя количествено способността на материала да провежда ел. ток.

Изследване на проводникови материали при изменение на температурата на средата - Упражнение

1.Теоретична част Според класификацията си, проводниците биват два основни вида 1.1. Твърди проводници - метали и техните сплави. 1.2. Течни проводници - различните електролити и разтопени метали. Според предназначението си проводниковите метали се делят на няколко групи: 1.3. ПМ с голяма проводимост - използват се за направа на проводници, кабели и др. . 1.4. ПМ с голямо съпротивление - за различни съпротивления термодвойки и др. . 1.5. ПМ за електрически контакти - това са някои метали, електрически въглен, припой и др. .

Изследване на диелектрични материали при изменение на температурата на средата - Упражнение

1. Задание: 1.1. Да се измери изменението на капацитета - Cx и tg при изменението на температурата на средата. 1.2. Да се изчисли относителната диелектрична проницаемост r на образците за всяка температура, като получените резултати се представят графично. 1.3. Да се определят температурните коефициенти Tkt и Ткtg на всеки образец за две температури от изследвания интервал. 1.4. Да се пресметне за всеки образец коефициентът “к”, отразяващ геометричните размери на образеца. 2. Теоретически данни и методи за изследване: Най-важните параметри характеризиращи един диелектрик са: относителна диелектрична проницаемост, показваща колко пъти намалява проницаемостта на електричното поле в съответния диелектрик в сравнение с вакуума и тангенса от ъгъла на диелектричните загуби, който е дефиниран само при променливо електрично поле.

Изследване на проводникови материали при изменение на околната среда - Упражнение

1. Задание: 1.1 Да се измерят съпротивленията на образците при посочените температури 1.2. Да се определи TKR за всеки образец за всеки две температури от зададен интервал 1.3. Зависимостта R(t) да се представи графично. 1.4. Да се намери aR за всеки образец и да се изчислят съпротивленията на образците при t 0оС – 100оС .2. Теоретична обосновка: Според класификацията си, проводниците биват два основни вида 1.1. Твърди проводници - метали и техните сплави. 1.2. Течни проводници - различните електролити и разтопени метали.

Българският език в мултикултурна среда

Според чл. 3 на Конституцията на Република България българският език е официален в страната ни. С присъединяването на България към Европейския съюз на 1 януари 2007 г., българският език става един от официалните езици на Европейския съюз. Българският език е: част от културното наследство на българския народ; първият славянски език със своя писменост (IX век);