Пространно житие на св. Кирил. Светогледни идеи, отличителни за епохата на Средновековието

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТВОРБАТА Пространно житие на св. Кирил е първата житиеписна творба в старобългарската литература, създадена между 869 и 881 г., скоро след смъртта му. Според научните изследвания като най-вероятен автор на житието се приема Климент Охридски – пряк ученик и съратник на Константин Философ, с много добро философско и теологично образование.

ОБОБЩИТЕЛЕН ТЕСТ. Античност, Средновековие, Ренесанс. Литература – 8 клас

1. Отличителна особеност на героичния епос е: А) интересът на епическия поет към настоящето Б) наличието на парод, епизоди, стазими, екзод В) многостранното изображение на живота на колектива Г) присъствието на хор като действащо лице 2. Коя особеност е характерна за лириката? А) епическата дистанция между поета и събитията, които описва Б) представянето на героя като водач на общността, въплъщение на идеала за воин

Изток и запад в Европейското средновековие

Разделянето между Източната (православна) и Западната (католическа) църква през XI век води до значителни различия в принципите и формите на развитие на литературата и културата в двете части на Европа в следващите столетия. Макар да запазват общите, базисни особености на средновековната епоха (като се основават на християнския мироглед и

Животът и проблемите на Средновековието според “Беседа против богомилите” на Презвитер Козма

Увод:През втората половина на X в. българското общество се намира в период, в който възникналите религиозни брожения, от които най-мощно е богомилството, са в остър конфликт с интересите на държавата и църквата. В “Беседа против богомилите” Презвитер Козма разкрива разрушителната сила на богомилите.

ТЕСТ. Културата на Средновековието

1. В кой ред НЕПРАВИЛНО са свързани понятието и неговото значение? A) завет – договор Б) евангелие – благовестие B) скрижали – правила Г) канон – закон 2. Кой от сюжетите НЕ е новозаветен? A) Мойсей извежда евреите от Египет       Б) Тайната вечеря B) Иисус влиза в Йерусалим Г) пътят към Голгота

Контролна работа. Средновековие. Литература – 8 клас

1. Посочете три определящи културно-исторически характеристики на средновековието като нова епоха в развитието на европейската цивилизация. 2. Библията има определящо значение за светогледните идеи на средновековния човек, защото: A) библейските текстове разкриват истината за реалния свят Б) чрез образа на християнския Бог се изграждат нравствени норми и правила за поведение

ТЕСТ № 1. Средновековие

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 8 клас СРЕДНОВЕКОВИЕ 1. Българската средновековна литература НЕ е:          A) нормативна      Б) религиозна       B) модерна       Г) хилядолетна

ТЕСТ № 2. Средновековие

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 8 клас СРЕДНОВЕКОВИЕ 1. Коя от посочените особености НЕ се отнася до епохата на Средновековието: A) Период от културното и историческото развитие на европейската цивилизация. Б) Продължава до началото на Ренесанса след средата на XIV век.

ТЕСТ № 3. Средновековие

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 8 клас СРЕДНОВЕКОВИЕ 1. Приносът на Средновековието за развитието на човешката ценностна система е: А) почит към правото на свободен избор; Б) утвърждаване на вертикална ценностна система, в чийто връх се намира божественото, а в дъното - дяволското; В) почит към космическата хармония в света.

ТЕСТ № 4. Средновековие. Литература – 8 клас

1. Кое от твърденията НЕ е вярно за средновековната култура? A) В основата на светогледната концепция на средновековния човек е теоцентризмът. Б) Характерна за структурата на обществото през Средновековието е йерархията на феодализма. B) Основна ценност за средновековния човек е утвърждаването на индивидуалността чрез свободния избор. Г) Средновековният човек се стреми да възстанови изначалната си връзка с