Винтови съединения. Силови зависимости в резбата. Условия за самозадържане. Осигуряване срещу самоотвиване

1.Основни понятия. Винтово (резбово) съединение се осъществява в следствие на взаимодействие на две винтови повърхнини изработени върху външна или вътрешна цилиндрична или конусна повърхнина. Елементът с външна винтова повърхнина (външна резба) се нарича винт, а този с вътрешна винтова повърхнина (вътрешна резба) гайка. На фиг.3.1, са дадени различни видове винтови (резбови) съединения. 2. Сили в резбовите съединения. 3. Необходим момент за създаване на резбово съединение.

„Майце си“ и „Странник“ – Ценностите на делника срещу героичния живот

На пръв поглед между двете стихотворения няма тематична близост. „Майце си“ представя на читателя страданията на млад човек, измъчен от своето изгнание в чужбина и копнеещ за среща с близките, които единствени са в състояние да разберат в какво вярва, какво обича и на какво се надява. „Странник“, от своя страна

„Декамерон“ – Разказването като оръжие срещу смъртта

Разказването. „Декамерон“ е творба, в която разказаните истории определено са по-значителни от разказвачите – младите хора, укрили се от чумата извън Флоренция. Според един от българските познавачи на „Декамерон“, проф. Исак Паси, разказвачите „присъстват като обикновени хроникьори...

„Похитителят на мълнии“ – Доброто срещу злото

Тримата приятели полубогове поемат на път, за да върнат мълнията на Зевс и да предпазят света и хората от безмилостна и унищожителна световна война. Мисията им е благородна, но всеки от тях има и друга причина да приеме това предизвикателство. Пърси иска да спаси майка си от мрачното царство на Хадес, Анабет – да извърши подвиг, а Гроувър

Благородството и състраданието срещу страха и егоизма в трета част на разказа „Една българка“

Третата част на разказа обогатява представата за баба Илийца и придвижва напред сюжетното действие. Достойнствата на смелата и всеотдайна жена изпъкват в съпоставка с постъпките на страхливия и егоистичен калугер в манастира.

Прометей – човеколюбец и борец срещу тиранията и примирението с неправдата

Появила се значително по-късно като литературен род, драмата е сложна художествена форма, съчетала елементи на другите два литературни рода, които се развиват преди нея - епос и лирика. В своя пролог, в монолозите и диалозите между действащите лица атическата драма е поезия, която се рецитира.

Волята на свободата срещу силата на съдбата в "Прикованият Прометей"

Предизвикателството срещу Съдбата отдавна занимава съзнанието на хората и ги кара високо да ценят усилията да бъде променен неумолимият `и ход. Не всеки обаче притежава волята да понесе стоически нейните удари или да използва най-рационално даровете `и.

Светлината на бунта срещу духовното робство в романа "Железният светилник"

В историческата си тетралогия: „Железният светилник”, „Преспанските камбани”, „Илинден” и „Гласовете ви чувам”, Димитър Талев по най-добрия начин реализира възможностите на епическия жанр и историческото си познание за живота на българите от Македония в периода между Ранното възраждане и Балканската война.

Светът на спомените срещу светът на настоящето - „Скрити вопли" и „Помниш ли, помниш ли..."

Димчо Дебелянов е поет с изострена чувствителност към заобикалящия го свят, която намира израз с помощта на художествените средства, похвати и лексикално богатство на символистичната поетика. Той влага много живот и искреност в някои от клишираните вече по негово вре¬ме символно-метафорични образи и традиционни за символизма теми.

Светът на спомените срещу светът на настоящето – (Димчо Дебелянов – „Скрити вопли“ и „Помниш ли, помниш ли...“)

Димчо Дебелянов е поет с изострена чувствителност към заобикалящия го свят, която намира израз с помощта на художествените средства, похвати и лексикално богатство на символистичната поетика. Той влага много живот и искреност в някои от клишираните вече по негово време символно-метафорични образи и традиционни за символизма теми.