Комуникативни и езикови особености на разговорния стил

РАЗГОВОРЪТ КАТО СИТУАЦИЯ НА ОБЩУВАНЕ Всеки ден по света се раждат милиарди изказвания. Но колкото и да са много, всички те могат да се сведат до два основни типа: Изказвания, които се раждат при размяна-та на реплики между равноправни участници, всеки от които може да вземе думата и да до-бави нещо към общата тема, която се обсъжда;

Контролна работа. Език и общуване. Функционални стилове – 8 клас

Прочетете текста и изпълнете задачите от 1. до 10. включително. – Чакай, че се сещам, сутринта по „Тази сутрин“ обявяват конкурс – не сутринта, ми нали преди няколко дни обявиха конкурс за направа на най-хубава мартеница. – Да. – И тези мартеници да ги изпращат в телевизията за тяхното предаване и ще ги раздадат на домове. – Да, да.  – Такива там, на деца. Или ще ги продадат, па парите на домове, нещо такова. 

Езикови особености на текстовете от научния стил

Общуването в научната сфера е свързано с обмена на научна информация, разкриваща явления и закономерности в развитието на природата и обществото. Научната информация се отличава с точност и обективност. Докато общуването в битовата сфера е свързано с конкретни лица и събития, научното общуване има по-обобщен характер и обяснява конкретните факти чрез различни понятия.

Контролна работа. Функционални стилове на българския книжовен език

КОНТРОЛНА РАБОТА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас ФУНКЦИОНАЛНИ СТИЛОВЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК 1. В кое изречение НЕ е допусната грешка?    A) Нашия клас е най-добрият в училището.    Б) Учителят по математика е много доволен от нашия клас.    B) В нашият клас има 28 ученици.    Г) За нашият клас мога да кажа само хубави неща.

Същност на художествения стил

СЛОВЕСНОТО ИЗКУСТВО Произведенията на словесното изкуство съпровождат човека през целия му живот. Още в люлката детето чува приспивната песен на майка си, различни залъгалки, броилки, игри. По-късно само се научава да пее песни, да казва стихотворения, да разказва истории. А когато се научи да чете – то се среща с приказките, стихотворенията, песните, гледа

ТЕСТ. Функционални стилове и лексикология. Български език – 9 клас (Вариант 2)

1. Как е осъществена смисловата свързаност в първия абзац? Посочете НЕВЕРНИЯ отговор. A) с местоимения Б) с лексикално повторение B) с пропуснат и подразбиращ се подлог Г) с перифрази 2. Какво средство за осъществяване на езикова свързаност НЕ е използвано във втория абзац? A) контекстови синоними Б) преизказни глаголни форми B) синтактичен паралелизъм Г) замяна с местоимения 3. Коя от дадените думи е остаряла? А) паланки

ТЕСТ. Функционални стилове и лексикология – 9 клас

Прочетеше текста и изпълнете задачи 1. – 5. Как може човек, който се занимава с фолклор, да се казва Георг, възмущават се радиослушатели. Професор Краев обяснява кротко: дължи името си на австрийски корени и си го носи от 30 ноември 1947 година, когато се е родил на пъпа на София, фолклорът се набъркал в живота му далеч по-късно, веднага щом завършил българска филология.

ТЕСТ. Функционални стилове на българския книжовен език

ТЕСТ  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас ФУНКЦИОНАЛНИ СТИЛОВЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК 1. В кой ред НЕ е посочен функционален стил?    A) художествен стил     Б) песенен стил    B) научен стил    Г) разговорен стил

ТЕСТ. Художествен стил

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас ХУДОЖЕСТВЕН СТИЛ 1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за текстове на художествения стил. A) Изграждат се художествени образи.  Б) Изразява се отношение към художествените образи. B) Представят се точни и абстрактни истини. Г) Използват се изрази с преносни значения.

Официално-делови стил. Текстът в институционалната сфера

Още от древността хората са уреждали своите отношения чрез специално съставени документи, които са гарантирали, че постигнатите споразумения ще се спазват. Те уреждат правилата в международните отношения, управлението на държавата, правото, икономиката, военното дело, взаимоотношенията между гражданите и официалните институции.