ТЕСТ. Правопис и правоговор на думата в зависимост от нейния морфемен строеж

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас ПРАВОПИС И ПРАВОГОВОР НА ДУМАТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ НЕЙНИЯ МОРФЕМЕН СТРОЕЖ 1. Чрез морфемен анализ определяме:     A) звуковия състав на думата     Б) каква е думата като част на речта     B) най-малките значещи части на думата     Г) думата като част на изречението

МЕТАЛИ - Зонна теория на металната връзка. Строеж, физични и химични свойства на металите.

Същност и разпределение на металите в периодичната система на елементите : Около 80% от химичните елементи в периодичната система са метали, т.е. това е типично състояние на веществата. Изхождайки от структурата на най-външния електронен свой от обвивката на атома, към групата на металите се отнасят : - всички s-елементи (без H и He) ; - р-елементите под линията В-At ; - всички d-елементи ; - всички f-елементи. Всички метали и метални сплави представляват кристални тела, в които атомите са разположени закономерно, по характерен за отделните метали ограничен брой начини.

Контролна работа – 5 клас. Думата – строеж, значение, правопис. (Вариант 2)

1. В кое изречение има прилагателно име, употребено в преносно значение? A) В музея са изложили Панагюрското златно съкровище. Б) Майстор Кольо Фичето е имал златни ръце. B) Подариха й красив златен пръстен. Г) Археолозите са открили старинни златни накити. 2. Коя от следните думи НЕ е многозначна? A) справочник Б) глава B) гребен Г) дърво

Квантово-механични представи за строежа на електронната обвивка на атома. Квантови числа.

Химичните, физичните, механичните и много други свойства на всяко вещество се определят от неговия състав и строеж. Първостепенно значение за химията има познаването на строежа на атома и по-точно на неговата електронна обвивка, тъй като химичните свойства на веществата в най-голяма степен зависят от този строеж. 1. Модели на атома: а) планетарен модел на Ръдърфорд за строежа на атома – атомът се състои от ядро и обикалящи около него електрони. Ядрото е изградено от протони (p) и неутрони (n), които имат еднаква маса и определят масата на атома.

Молекулно-кинетична теория за строежа на веществата. Методи на изследване в молекулната физика и термодинамиката.

Топлинните явления са известни на хората от дълбока древност. Тяхното систематично изучаване и описание обаче, е започнало през 17-18 век. Така се е развил този дял от физиката, който сега наричаме термодинамика. При термодинамичното разглеждане на процесите ние основно изучаваме топлинните свойства на телата и предаването на топлина между тях, без да се интересуваме от строежа на телата или от причините, поради които те са по-топли или по-студени. 

ТЕСТ. Текстът в общуването. Строеж на текста

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас ТЕКСТЪТ В ОБЩУВАНЕТО. СТРОЕЖ НА ТЕКСТА 1. Темата на текста е:     A) описанието на героите в текста      Б) информация за автора на текста     B) най-важното от смисъла на текста      Г) заглавието на текста

Строеж на думата

Морфемата е най-малката част от думата, която има значение (лексикално или граматично). Лексикалните морфеми (корен, представка, словообразувателна наставка и съединителна морфема) носят речниковото (лексикалното) значение на думите. Съвкупността от лексикални морфеми на дадена