Краткотрайни активи (КА) на предприятието – състав, структура и обръщаемост

Изразяват наличието на определени предпоставки за осъществяване на ПСД. Характерно за тях е , че те се използват в рамките на 1г (до 1г). В някои случаи можеда се използват еднократно. В началото разполагаме с парични средства (ПС), с тях закупуваме материални запаси(МЗ). Те се включват в незавършеното производство (НП). След това имаме готовапродукция (ГП) и може веднага да получим ПС или да преминем през стока (С) до достигане на ПС.

Капитал на предприятието – същност, роля, състав и структура. Капиталови пазари.

Капиталът е имуществото на едно лице или организация, което се използва за осъществяване на стопанска дейност с цел получаване на печалба. От гледнаточка на счетоводната отчетност капиталът изразява източниците на средства заосъществяването на производствено-стопанската дейност.

Дълготрайни активи­ - състав, структура и оценки

Това е частта от активите, която ще се използва от БО за период повече от една година. Съоръжения са: пътища, канали, ЖП линии, мостове и др. Те основно имат спомагателен характер! Енергетично оборудване: трансформатори и т.н. Предавателни системи и инсталации. Свързани са с преноса на енегрия, материални потоци, информация и др.;  Производствени машини – пряко свързани с въздействието в/у предмета на труда. Те имат най­съществ.роля в произв.процес. Контролно измервателни прибори и средства за автоматизация.

Конструктивна функционална структура – пример

Функционална структура е подредена съвкупност от функции и връзки между тях. Функциите могат да бъдат основни или функции по-ниско ниво (функции на ОФ или на тяхните подфункции) Функционалната структура може да включва и ИЕ, които да реализират съответната функция. Съществува разнообразие на функционални структури.

Признаци, композиция и структура на съчинението разсъждение (8-12 клас)

За да можем да разсъждаваме върху литературен текст, както и за да можем да напишем съчинение разсъждение, трябва да знаем какво е това текст. За да разберем какво представлява текстът, нека да си го представим като мрежа. Мрежата може да бъде поставена в рамка (като мрежите против комари, които се слагат на прозорците) - да бъде ограничена, както началото и краят на текста са негови граници.

Как се пише есе? Структура и композиране на съчинение – есе.

В историята на световната литература и философия есето се заражда още в древността, но се утвърждава като самостоятелен жанр през 1580 г., когато френският философ Мишел дьо Монтен издава своите „Опити“ (фр. Essai означава опит). Самото название на жанра подсказва неговите основни характеристики: експерименталност, оригиналност, неограниченост на съдържанието

Особености в структурата и свойствата на полимерите. Класификация

Основни понятия Полимерите сахимични съединения състоящи се от макромолекули с молекулна маса достигаща хиляди, милиони единици. Те са изградени от голям брой повтарящи се (еднакви или различни) атомни групи (мономерни звена), свързани помежду си с ковалентни химични връзки. Мономерите са нискомолекулни съединения, които трябва да съдържат сложна връзка (двойна или тройна), нестабилен пръстен или реакционноспособни функционални групи, които се разкъсват по време на синтеза и осигуряват свързването им в макромолекули. Броят на мономерните звена (n) в една макромолекулата се нарича степен на полимеризация.

Особености в структурата и свойствата на полимерите. Класификация

Полимерите са химични съединения състоящи се от макромолекули с молекулна маса достигаща хиляди, милиони единици. Те са изградени от голям брой повтарящи се (еднакви или различни) атомни групи (мономерни звена), свързани помежду си с ковалентни химични връзки. Мономерите са нискомолекулни съединения, които трябва да съдържат сложна връзка (двойна или тройна), нестабилен пръстен или реакционноспособни функционални групи, които се разкъсват по време на синтеза и осигуряват свързването им в макромолекули. Броят на мономерните звена (n) в една макромолекулата се нарича степен на полимеризация.

Състав и структура на работната сила - разделение, коопериране и съвместяване на труда

За осъществяване на производстево-стопанската дейност на БО са необходимикакто дълготрайни и краткотрайни активи, така и човешки ресурси. Именно човешките ресурси осигуряват обединяването в едно цяло на средствата и предметите на труда.Човешките ресурси са носители на работната сила и отразяват живия труд. С развитието на производството съотношението между живия и овеществения труд непрекъснато се изменя. Механизацията и автоматизацията на производствените процеси променят ролята на човека – намалява непосредственото участие привъздействието върху суровините и материалите, а се увеличава сложността изначението на подготвителните дейности за производство. Паралелно с тези изменения настъпват и промени в оценката и използването на категорията производителност на труда, в мотивацията и заплащането на труда.

Структура на „Декамерон“

Следвайки все още живите средновековни традиции, Бокачо построява „Декамерон“ по строга схема. В книгата е показано как десет младежи от Флоренция – седем девойки и трима мъже – бягат от върлуващата в града чума. Настаняват се в имение близо до града и прекарват две седмици сред природата, докато болестта стихне.