SolidWorks - функции за редактиране на модел на детайл, визуализация. Създаване на чертежи

- Създаване на стандартни ортогонални проекции  Insert>Drawing View>Standart 3D view; - Съдаване на проекция в съответствие с модел   Insert>Drawing View>Relative to Model; - Създаване на ортогонален изглед  Insert>Drawing View>Projected; - Създаване на допълнителен изглед   Insert>Drawing View>Auxiliary

SolidWorks – сглобяване на детайли. Особености при създаването на чертежите на сглобените единици

За да се сглоби детайл отделните съставни части трябва да бъдат фиксирани на определено място, премествани или ротирани за да бъдат позиционирани. 

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Възприемане и създаване на текстове. (Вариант № 1)

Прочетете текста и решете задачи 1 – 5. Еделвайсът е красиво и рядко срещано цвете. От съществуващите около 30 вида еделвайси по света в нашата страна расте само един. Името му означава „лъвска лапа“. Расте само в Пирин и в Стара планина. Можем да го видим единствено по най-високите и труднодостъпни части на планините.

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Възприемане и създаване на текстове. (Вариант № 2)

Прочетете текста u решете задачи 1 – 5. Блатното кокиче е рядък вид многогодишно растение, чийто род включва 12 вида растения. От него се произвежда лекарството нивалин. Кокичето расте по влажни ливади, край брегове на реки или блата. Цветовете му (3 – 7 на брой) са разположени на дръжки. Цветът е съставен от шест бели околоцветни листчета със зелени връхчета.

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Възприемане и създаване на текстове. (Вариант № 3)

Прочетете текста отговор на научен въпрос и решете задачи 1 – 5. Кислородът е открит при опит на английския учен Джоузеф Пристли през 1774 г. Експериментът се състоял в следното. Ученият сипал в стъкленица живачен оксид и го загрял с голяма лупа, улавяща слънчевите лъчи. На дъното на стъкленицата се появили капчици живак.

SolidWorks – основни понятия. Функции за създаване на модел на детайл

feature manager – поле вляво на работния екран, средство за управление на компонентите на модела/обекта; property manager – средство за управление на параметрите и своиствата на обектите/модела; Ленти с плъзгачи -  за преместване на чертожното пространство в чертожното поле; Чертожно (работно) поле – в него се създават и изобразяват обектите и техните чертежи; Лента с инструменти – съдържа бутони с графични изображения подсказващи действието на съответната команда

Контролна работа. Възприемане и създаване на текстове. (Вариант 1)

1. Посочеше НЕВЯРНОТО твърдение. Водещият в дискусия: A) Налага своето мнение на участниците. Б) Представя темата на дискусията. B) Дава възможност участниците да изразят мнението си. Г) Прави извод и закрива дискусията. 2. Проблеми, неподходящи за дискусия, са: A) опазване на природата Б) проблеми в обществения живот

Контролна работа. Възприемане и създаване на текстове. (Вариант 2)

Прочетете текста и решете задачи 1-3. Едно 13-годишно момче тръгва по пътя на своите мечти. Къде ще го отведат те след десет или след двадесет години? Как вижда то себе си тогава? На тези и на още много въпроси за мечтите и за бъдещето дава отговор новата книга на Красимир Стоянов „На 13 към бъдещето“.

Контролна работа. Възприемане и създаване на текстове. (Вариант 3)

Прочетете текста и решете задачи 1-3. Катя: На мене като по-малка ми беше трудно да си разпределям правилно времето за подготовка на уроците и домашните работи. Но постепенно се научих. Димо: И аз се опитвам, но все не ми стига време. Особено тази година и е подготовката за изпитите.

Отговор на литературен въпрос. Създаване

Литературен е въпросът, който пита за елемент от литературна творба или за нея като цяло. Видове литературни въпроси: