Построяване на диаграмите на състоянията на двойните сплави чрез термичен анализ - Протокол

Термичният анализ е метод за изследване на металите и сплавите. Базира се на факта, че фазовите превръщания в металите настъпват в резултат на топлопромени. В съд запълнен с чист метал подаваме равни количества топлина през равни интервали от време. Уредите за измерване на количеството топлина се наричат калориметри. Това става трудно, затова се отчита спрямо времето t. Измерването на температурата става с термодвойка, която представлява две пластини от различен метал, заварени в единия край – топъл край. Студеният край се свързва с регистриращ уред. Различните двойки имат различни характеристики.

Анализ на диаграмите на състоянията на двойните сплави - Протокол

Диаграмата на състоянието на двукомпонентните сплави се състои от две ординатни оси, по които се нанася температурата и една абцисна ос, върху която са нанесени концентрациите на компонентите в проценти. Тази диаграма ни позволява да следим изменението на фазите и структурата на коя да е сплав, с произволна концентрация на компонентите, с изменение на температурата. Освен това ни дава възможност да построим времетемпературна крива на произволна сплав. Всяка диаграма на състоянието на двукомпонентните сплави съдържа две основни линии. Ликвидус линия – над нея е възможно само течно състояние.