Същност на литературноинтерпретативното съчинение

Съгласно с учебната програма по литература за 11. клас - задължителна подготовка, разновидности на текстовете от аргументативен тип са: литературноинтерпретативното съчинение, есето, базирано върху интерпретация на литературна творба, и есето на свободна тема (вж. Учебни програми за задължителна и профилирана подготовка - ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас, І част. Културнообразователна област: Български език и литература. София, МОН, 2003, с. 69). Настоящата статия разглежда някои методически аспекти на литературноинтерпретативното съчинение с акцент върху неговата аргументативна същност.

Критерии за оценка на интерпретативно съчинение

1. Подчинява изграждането на текста на поставената задача и на зададения жанр. ОТЛИЧЕН: Стриктно се придържа към жанровите изисквания. Ярко откроена, изчерпателна и коректна теза, произтичаща от формулирания в заглавието проблем.

Образът на Ралица – интерпретативно съчинение

Творчеството на Пенчо Славейков е богато на теми, художествени образи, идейно-философски проблеми. Тази богата и многостранна личност сътворява много художествени произведения по мотиви от народното творчество. Любовта към фолклора Пенчо Славейков наследява от баща си – големият възрожденски поет Петко Рачов, който е известен събирач и изследовател на автентични народни песни.

Признаци, композиция и структура на съчинението разсъждение (8-12 клас)

За да можем да разсъждаваме върху литературен текст, както и за да можем да напишем съчинение разсъждение, трябва да знаем какво е това текст. За да разберем какво представлява текстът, нека да си го представим като мрежа. Мрежата може да бъде поставена в рамка (като мрежите против комари, които се слагат на прозорците) - да бъде ограничена, както началото и краят на текста са негови граници.

Образът на Ралица – интерпретативно съчинение

Творчеството на Пенчо Славейков е богато на теми, художествени образи, идейно-философски проблеми. Тази богата и многостранна личност сътворява много художествени произведения по мотиви от народното творчество. Любовта към фолклора Пенчо Славейков наследява от баща си – големият възрожденски поет Петко Рачов, който е известен събирач и изследовател на автентични народни песни.

Структура на литературнонаучно съчинение

Литературнонаучното съчинение е разсъждение на литературна тема. За него са характерни чертите на научния стил - научни термини, точност и логичност на израза, но така също и някои изразни средства на художествения стил - главно сравнения, ярки епитети, метафори и др. Това е така, защото научният подход се съчетава с експресивния речев изказ, породен от емоционалното въздействие на художествената творба.

За литературноисторическото съчинение

Литературноисторическото съчинение (ЛИС) би могло да бъде алтернативна форма на писмен ученически текст за проверка и оценка на знанията по български език и литература, а оттам и алтернативна форма на писмена работа за държавен зрелостен изпит. То отговаря на някои изисквания на новите образователни програми и на новите учебници по литература, отчита и спада на общото ниво на литературната подготовка у нас.

Литературноинтерпретативно съчинение

В литературно интерпретативното съчинение авторът излага личното си тълкуване на определен литературен текст. В основата на този вид съчинение е личната читателска интерпретация на литературното произведение.      Обикновено темата на съчинението се съдържа във формулировката на заглавието. По тази причина трябва внимателно да се обмисли заглавието и да се вникне в неговата същност. То може да насочва към проблем, свързан със: събитие или събития от сюжета на литературната творба; образа на литературен герой или образите на група герои;

Мене ме, мамо, змей люби - съчинение по картина

Художникът Никола Кожухаров създава значими творби във фигуралната живопис. Най-впечатляващи в творчеството му са картините със сюжети от българския фолклор. Една от тях е със заглавие „Мене ме, мамо, змей люби”. Вдъхновен от митологичния мотив - влюбване на змей в земна девойка, художникът създава една силна и въздействаща творба.

Драмата на заточениците /Съчинение разсъждение върху стихотворението "Заточеници" от Пейо К. Яворов/

Стихотворението "Заточеници" от Пейо Яворов се появява през 1901 г. в литературното списание "Мисъл". Историческият факт свидетелства за изпращането на четиридесет български бунтовници на заточение в Подрумкале - крепост в Мала Азия, арестувани заради атентата в Солун срещу Отоманската  банка.