Структурни елементи на съчинението разсъждение

Структурните елементи на текста, помним, са във връзка с типа текст. Съчинението разсъждение е аргументативен текст. То не разказва, например жизнената история на автора на литературното произведение или историята, която повествователният литературен текст разказва. Съчинението разсъждение не описва, например пробудените при прочита на литературния текст емоционални преживявания, нито (предполагаемите) преживявания на писателя.

Насоки за писане на съчинение разсъждение - „Маминото детенце"

Повестта на Любен Каравелов „Маминото детенце" е първата художествена творба, върху която в 7. клас практически се осмислят знанията и уменията за създаване на текст съчинение разсъждение, посветено на художествени проблеми от изучаваните литературни творби.

Интерпретативно съчинение по проблем върху няколко художествени творби

Както вече знаем, интерпретативното съчинение, за разлика от есето, разработва проблеми, възникнали при анализа на друг текст – най-често художествен. Независимо от това какъв е проблемът – житейски, морален, граждански или естетически – задачата на пишещия е да разбере как този проблем е разработен в едно или няколко художествени произведения. С други думи, тук в центъра

Интерпретативно съчинение

ЩО Е ИНТЕРПРЕТАТИВНО СЪЧИНЕНИЕ? Както знаем, есето е жанр на аргументативно- разсъдъчната реч, който има за задача да постави, обсъди и разреши някакъв житейски, морален, граждански или естетически проблем. Този проблем може да е възникнал или от непосредствената практика, или да е подсказан от някой художествен текст. Но независимо откъде тръгва авторът

Създаване на съчинение отговор на литературен въпрос

Създаването на съчинение отговор на литературен въпрос преминава през три етапа: • подготовка (планиране); • създаване (писане на текст); • подобряване (редактиране на написания текст). Всеки етап включва следните дейности (стъпки):

Съчинение разсъждение върху „На прощаване в 1868 г.“ от Христо Ботев

1. Понятието „съчинение“ показва, че става дума за оригинален текст – от 5. и 6. Клас познавате някои от видовете му, изучавани в училище: съчинение описание, съчинение повествование, съчинение отговор на въпрос, свързан с изучавано произведение. 2. Съчинението разсъждение е аргументативен текст, наподобяващ

Съчинение на свободна тема

Съчинението на свободна тема е вид аргументативен текст. В него авторът тълкува значим проблем, излага свои разсъждения, които са резултат от личен жизнен опит и знания.      Съчинението на свободна тема се отличава от съчинението - отговор на въпрос - по свободата при структурирането на текста и подбора на изразните средства. Това не означава пълна липса на правила при създаването на този вид съчинение. Свободата е преди всичко в изказването на собствено мнение, в подбора на доказателствата, в композирането на текста, в избора на езикови средства.

Съчинение. Видове съчинения

Съчинението е авторски текст, в който пишещият представя собствени мисли, наблюдения, чувства, разсъждения, оценки по повод на някакъв обект. Обектът, по повод на който се създава съчинение,

Съчинение разсъждение

Тук ще говорим за съчинението разсъждение като за учеников текст (създаван от ученика текст) с конкретна жанрова (видова) определеност. Изхождаме от убеждението, че успешността на съчинението разсъждение като текст в специфичен дидактически (учителен, обучаващ) жанр съвпада с оптималното осъществяване на практическата му цел, която е учениковият