„Бай Ганьо пътува“ – Разминаване между претенции и същност

Идеята за книгата, в която главен герой е Бай Ганьо, се ражда по признание на самия автор в началото на 1894 г. На части тя е публикувана в списание „Мисъл“ от април 1894 до януари 1895 г., а като цялостно издание с някои добавки се появява през 1895 г. Тази „пъстра огърлица от анекдоти“, както я нарича

Отговор на нравствен въпрос. Същност и подготовка за писане

КАКВО ОЗНАЧАВА ДУМАТА НРАВСТВЕНОСТ? – Нравственост – нравствеността́, само eд. ч., ж.р. – Съвкупност от норми за човешкото поведение в обществото; морал. – Поведението на човека в обществото и проявените духовни качества. Висока нравственост.

Капитал на предприятието – същност, роля, състав и структура. Капиталови пазари.

Капиталът е имуществото на едно лице или организация, което се използва за осъществяване на стопанска дейност с цел получаване на печалба. От гледнаточка на счетоводната отчетност капиталът изразява източниците на средства заосъществяването на производствено-стопанската дейност.

Трансформиращ преразказ - същност

Трансформиращ преразказ - особен вид преразказ, който съвместява подробния и сбития, но на творческа основа. Самата дума "трансформация" (лат.) означава преобразуване, видоизменение. Но в каква посока могат да се извършват промените и до каква степен може да се прояви творчеството така, че да не се "загуби" първоизточникът и преразказът да не се превърне в съчинение? Промените на преразказвания текст могат да бъдат в няколко посоки: 1. Преподреждане събитията според тяхната реална последователност.

Човешката същност между реалното и фантастичното - "Дамата с рентгеновите очи"

Творчеството на Светослав Минков е свързано с художественото течение диаболизъм в развитието на българската проза през 20-те и 30-те години на XX век. Стилът на повествователния му изказ е съществено различен от този на предшествениците и на съвременниците му.

Същност и величие на саможертвата в одата "Опълченците на Шипка"

Вазов обезсмъртява героизма на защитниците на Шипченския проход, чийто подвиг до голяма степен предопределя успешния ход на Освободителната за България Руско-турска война от 1878 г. Тази творба е дванадесета и последна поред в цикъла„Епопея на забравените", която единствена завършва не с поражение, а с победа - реална и морална - над вековния враг.

Същност на есето

В „Речника на литературните термини” ще намерите следното определение за есето: „...Обикновено се отличава с оригинална композиция, с изискан, цветист стил, изпълнен с афоризми, със самобитни и духовити разсъждения и смели обобщения, които често не съвпадат със системното научно изследване на дадения проблем. Авторите на есето се добират до своите истини и обобщения главно по умозрителен път, благодарение на своята начетеност.” Всъщност, есето се получава от сполучливото съчетание на свободата и мярката.

Същност на правоговорната норма

Правилният изговор е важен не само за нормалното протичане на общуването, но и за определяне на социалния престиж на човека. Хората, допускащи в речта им да проличат диалектни особености, обикновено не се ползват с голямо уважение. За да се постигне това единство при изговора на звуковете и думите, книжовният език е изработил специална правоговорна норма.

Същност на правописната норма

  Записването на говоримата реч и превръщането й в писмена съвсем не е елементарна операция. Най-напред трябва да се определи еднозначно кои са звуковете, използвани в речта. След това трябва да се реши как всеки от тези звукове да се предаде с писмен знак – буква. И на трето място, трябва да се въведат правила как да се отразяват някои особености на изказването

Същност на литературноинтерпретативното съчинение

Съгласно с учебната програма по литература за 11. клас - задължителна подготовка, разновидности на текстовете от аргументативен тип са: литературноинтерпретативното съчинение, есето, базирано върху интерпретация на литературна творба, и есето на свободна тема (вж. Учебни програми за задължителна и профилирана подготовка - ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас, І част. Културнообразователна област: Български език и литература. София, МОН, 2003, с. 69). Настоящата статия разглежда някои методически аспекти на литературноинтерпретативното съчинение с акцент върху неговата аргументативна същност.