Характеристика на герой в художествен текст

ОСОБЕНОСТИ НА ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА ГЕРОЙ В ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ         Изразът характеристика на герой в художествен текст назовава: • начина, по който е изграден образът на героя в художествен текст; • вид устно или писмено съчинение, в което се разсъждава върху начина, по който е изграден образът на конкретен герой.

Образът на Прометей – между божественото и човешкото

Есхил е първият голям древногръцки трагически поет. От неговото творчество до съвременния читател и зрител са достигнали седем цели трагедии и много откъси. Те отбелязват същностни нововъведения и оформят облика на атическата трагедия: увеличава се броят на актьорите, намалява се обемът на хоровите части и се дава голям превес на диалога. Според Есхил най-съществената

Прометей - открадването на божествения огън

ОГЪНЯТ И ХОРАТА В основата на всеки мит или предание, на всяка легенда или приказка лежат реални факти от човешкия живот, човешки жизнен опит и чувства, стремежи, страхове или

Тест по Български език - Художествен текст  - 7 клас

ТЕСТ  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Художествен текст 1. Посочеше НЕВЯРНОТО твърдение. При възприемане на художествен текст анализираме:    A) системата от художествени образи    Б) езиковите средства за постигане на емоционалност    B) връзките между изреченията в текста    Г) похватите за изграждане на художествените образи

Изпитанията пред човешката нравственост - („Песен за човека”)

Времето, в което живее и твори Никола Вапцаров, предлага не малко примери на антихуманност и социална несправедливост. Това е периодът между двете световни войни. Социалните условия поста¬вят на изпитание личността, която постепенно започва да възприема действителността като затвор, в който

Подборен преразказ на художествен текст

За разлика от подробния и от сбития преразказ, при подборния преразказ се преразказва онова съдържанието на текста, което е се съобразено с поставената в заглавието тема. Това означава, че се подбират само точно определени моменти от текста, които отговарят на темата, а останалите се пропускат.

Сатирично преобърнатият нравствен модел на патриархалното семейство

Повестта „Маминото детенце” е първата част на Каравеловата творба „Три картини от българския живот", която е публикувана през втората половина на 1875 г. на страниците на сп. „Знаме". Макар и недоработено, това произведение може да се нарече първия български сатиричен роман, който разкрива безнравствената

Творчеството на Сафо. Художествени проблеми

Творчеството на Сафо се цени още по нейно време. От събраните стихове в девет книги – любовна лирика, епиталамии (сватбени песни, изпълнявани по време на брачния ритуал), химни, вероятно и елегии, епиграми, ямби – е запазено твърде малко.

Описание на пейзаж в художествен текст

ОСОБЕНОСТИ НА ОПИСАНИЕТО НА ПЕЙЗАЖ В ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ Думата пейзаж е с френски произход. В тълковния речник са посочени три основни значения, с които се употребява: 1. Изглед на местност (планински пейзаж, морски пейзаж); 2. Художествена рисунка (Художникът рисува пейзаж.);

Описание на пейзаж в художествен текст

Описанието на пейзажи се среща много често в художествените произведения. Ако авторът иска да потопи читателя в атмосферата на действието, да го въведе в обстоятелствата, в които се случват събитията или да внуши определени чувства, нагласи и очаквания, той обикновено си служи с описание на пейзаж.