ТЕСТ. Художествен, разговорен и официално делови текст. Български език – 5 клас (Вариант 1)

1. Текстовете на литературните произведения – разкази, романи, стихотворения, могат да се определят като: А) художествени Б) разговорни В) официално-делови Г) научни 2. Разговорните текстове се използват в ежедневието, в диалог с близки и добре познати хора. А) Вярно Б) Грешно 3. Официално-деловите текстове се използват преди всичко в художествената литература. А) Вярно Б) Грешно

ТЕСТ. Художествен стил

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас ХУДОЖЕСТВЕН СТИЛ 1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за текстове на художествения стил. A) Изграждат се художествени образи.  Б) Изразява се отношение към художествените образи. B) Представят се точни и абстрактни истини. Г) Използват се изрази с преносни значения.

Производствена мощност

Производствената мощност се характеризира с максималното възможно количество продукция, която предприятието може да произведе по номенклатурата или асортимент предвидени по плана, при най-добро използване на машини и най-добра организация на производствения процес. Тя е динамична величина, тя се променя в течение на времето.

Производствена програма

Изразява количеството и вида продукция, която предстои да бъде произведена за определен период от време. Елементите на ПП са: готова продукция по която са изпълнени всички операции; услуги – може да са различни и паралелни с производството; работа с материали на клиента; ремонти и др. Структурата на ПП се представя на относителния дял в проценти. Измерителите на ПП са : натурален – при нейното съгласуване с произв. мощност; трудов – човеко часове или човеко дни; стойностен измерител – представя се в левове, използва се при планиране на разходите, приходите и фин. резултат. Тази програма на едно предприятие се явява раздел от бизнес плана му. Тя се характеризира със съвкупност от показатели. Като номенклатура, асортимент, качество, себестойност, цени и др.

Художествен текст

Художествените текстове въздействат върху въображението и чувствата и пораждат наслада у възприемащия ги (най-често читател). Думите в художествения текст изграждат художествени образи. Тези образи може да бъдат конкретни и в същото време да изразяват по-дълбоки и обобщени идеи, чувства и оценки. В художествения текст се използват изразни средства от различни сфери на общуване

Художествени измерения на времето - "Преди да се родя"

Първият ключ към разгадаване особе­ностите на всяка творба е нейното заг­лавие. Няма съмнение, че логическият акцент в „Преди да се родя и след това” пада върху две думи - „преди” и „след”. По своята смислова, а следователно и граматическа същност това са предлози, т. е. неизменяеми, непроменливи, устойчи­ви думи. По характеристиката си те се отнасят към показателя време. Като функция, предназначение и роля те служат за конкретизиране, по отношение на времето, на друга дума или думи в текста. В този случай тази дума е глаголът „да се родя”, който е разположен между двата предлога.

Художествени особености на вълшебните приказки ("Тримата братя и златната ябълка")

Вълшебните приказки въвеждат своите слушатели и читатели в света на красивото и невероятното, в който времето е неопределено. То съответства на всеки миг от раз-казването на приказката. Действието се развива обикновено в битовата среда на семейството. Героите на приказката са определени като членове на малкия домашен семеен кръг - майка, баща, синове, дъщери. С разгръщането на сюжета действието напуска битовата среда на семейството и дома, насочва се към нови земи и светове.

Количествена металография - Протокол

Количественият металографски анализ представлява съвкупност от различни, предимно статистически методи за изследване на металите и сплавите, с помощта на които получаваме информация за големината на отделните елементи от структурата (неметални включения, размер на зърната, площ на междузърнената повърхнина), за количествените и обемните съотношения между фазите и структурните съставни, за химическия състав на сплавите. Определяне големината на зърната (бал на структурата)

Нравствената тревога на Презвитер Козма за социалните проблеми на времето - („Беседа против богомилите”)

Авторът на единственото по рода си произведение в старобългарската литература, цялостно и последователно защитаващо светостта на християнските църковни канони, е свещеник, т.е. презвитер, обществено ангажиран със социалните проблеми на своето време. Презвитер Козма се отличава с висока богословска култура.

Марк Твен (1835 – 1910)

Марк Твен е бележит американски писател, журналист и хуморист. В началото на XX в. Твен е смятан за най-големия американски хуморист на своето време, наричат го бащата на американската литература. А друг световноизвестен писател – Ърнест Хемингуей – пише: „Цялата съвременна американска литература произхожда от една книга на Марк Твен, наречена „Хъкълбери Фин“.