Пътуващият човек в творчеството на Алеко

Пътят е един от най-важните културни образи, чрез които се осмисля човешкото битие и мястото на човека в света, той има многообразни смислови значения.Той означава напредване на времето, социална територия, в която човек се вписва като социален индивид и осъществява своите връзки с институциите, сравниние между различни етнически култури

Социални мотиви  в творчеството на Пейо Яворов

Яворов с една ярко надарена личност, откроила се на едно от първите места в българската литература и особено в поезията. Титанично могъщ и задушевен лирик, той следва поетичната традиция на гениалния Христо Ботев. Твърдо сложна и противоречива личност

Градът и селото в творчеството на Елин Пелин

Творчеството на Елин Пелин се появява през деветдесетте години на миналия век и отговаря на две същностни тенденции на литературната ситуация от тогава. На първо място литературата продължава да се насочва към българското село, откъдето тя извлича характерни социални и етнопсихологически проблеми. На второ място литературата ни от края на миналия век се отваря към света

Символни образи в творчеството на романтиците

Творците през епохата на Романтизма използват универсални художествени образи с митологичен и библейски произход, чрез които изразяват сложни психологически състояния и представят ключовата опозиция между идеала и действителността.

Пенчо Славейков - творчество

Пенчо Славейков принадлежи към първото поколение, едно ново поколение в българската култура, което свързва литературната традиция на Възраждането с модерното самосъзнание на творческата личност, характерно за началото на века. Той е първият български писател-европеец и сам се определя като “непоправим восточен човек”.

Любов и омраза в творчеството на Христо Ботев

Поезията на Христо Ботев е най-високият връх в развитието на българската възрожденска литература. И същевременно между Ботев и останалите ни възрожденски писатели – от Паисий Хилендарски до Добри Чинтулов и Любен Каравелов – стои цяла пропаст. С дълбочината на своите идейно-емоционални послания, на своите прозрения за настоящето и бъдещето Христо Ботев е изпреварил съвременниците си с цяла епоха.

Димитър Димов - творчество

Творческата съдба на Димитър Димов на пръв поглед е свидетелство за коренните промени в българската литературна традиция ,които настъпват особено след 1956 година. В действителност обаче „преработката” на романа „Тютюн” е по - скоро израз не на социалния конформизъм на автора, а на едно изтънчено, естетизирано отрицание на новото обществено устройство на нашата страна.

ТЕСТ. Трудът и творчеството. Литература – 12 клас (Вариант 1)

1. Кое от следните твърдения НЕ е вярно? А) Във „Ветрената мелница“ трудът е показан като израз на активното отношение към живота. Б) Мотивът за жизнеутвърждаващата сила на любовта присъства отчетливо в разказа „Ветрената мелница“. В) Във „Ветрената мелница“ е опровергана поуката на народната поговорка „Залудо работи, залудо не стой“. Г) Във „Ветрената мелница“

ТЕСТ. Трудът и творчеството. Литература – 12 клас (Вариант 2)

1. Жанровото своеобразие на „Ветрената мелница“ се определя от взаимодействието на следните жанрови модели: А) предание и приказка Б) легенда и похвално слово В) заклинание и молитва Г) притча и анекдот 2. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в разказа „Ветрената мелница“? А) свободна морална преценка Б) символично внушение В) подтикване към

ТЕСТ. Трудът и творчеството. Литература – 12 клас (Вариант 3)

1. Кое от следните твърдения НЕ е вярно? А) Едно от важните послания на „Песента на колелетата“ е, че човек трябва да бъде нужен на другите. Б) В „Песента на колелетата“ темата за труда и творчеството е подчинена на темата за любовта. В) В „Песента на колелетата“ основната тема е свързана с ролята на труда и творчеството като средство за осмисляне на човешкия живот. Г) В