Как създаваме успешна теза по даден цитат от творба?

1. Прочитаме внимателно и осмисляме цитата. Можем да го изречем със свои думи, за да осъзнаем смисъла му. 2. Като подготовка за написването на тезата можем да използваме някои стратегии:  * записваме ключови думи * записваме изрази и изречения, които са свързани с този цитат * правим план 3. Създаване на тезата: А) структура – 3 изречения- въвеждащо (откъде е цитатът, творба

Създаване на теза (основно твърдение) и на микротези

Основната теза трябва: • да е ясно заявена; • стегнато, точно и логично изказана; • целенасочено да води към темата в заглавието. 1. Кои от посочените примери съдържат основни твърдения по въпроса: Какъв е изборът на бунтовника в Ботевото стихотворение „На прощаване“?