ТЕСТ. Описанието, повествованието и разсъждението в текста. Български език – 5 клас (Вариант 1)

1. Кой от редовете не представя някой от видовете текст? А) размисъл Б) повествование В) описание Г) разсъждение 2. В текст описание може да има засилена употреба както на прилагателни, така и на съществителни имена. А) Вярно Б) Грешно 3. За кой вид текст е характерна употребата на множество глаголи, изразяващи развитие на действието? А) за текст разсъждение

Отделяне на важната информация от подробностите в текста

За да се направи сбит преразказ, трябва да се отдели важното от маловажното, защото без това умение не е възможно сбитото преразказване. Прочетете изречението от разказа „Серафим“: „Посред лято в тая страшна жега тоя човек беше навлякъл дълго зимно палто, като попско расо, на главата му беше нахлупено

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Изречението в текста. (Вариант № 1)

Прочетете текста и решете задачи 1 – 3. Орелът винаги е бил символ на могъщество и е изобразен на гербовете на много държави. Човекът обаче е преувеличавал силата му и дълги години за него са се разказвали неверни неща. Говорело се, че орелът може да вдигне плячка, много по-тежка от него самия. В действителност това е невъзможно.

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Изречението в текста. (Вариант № 2)

Прочетете текста и решете задачи 1 – 3. Бухалът надделява над всички други грабливи птици, той е по-мощен и от скалния, и от морския орел. В Европа живее предимно в планините и в северните гори, но в Азия обитава още пустини и степи. Среща се и в равнините, и по места с височина до 5000 м, и по напечените от слънцето скали, и край бреговете на блата.

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Изречението в текста. (Вариант № 3)

1. Посочете вярното твърдение. Еднородните части: A) изпълняват различна синтактична служба Б) поясняват една и съща част на изречението B) отговарят на различни въпроси Г) свързват се чрез съюзи или предлози 2. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Видове еднородни части са: A) еднородни сказуеми Б) еднородни определения

Контролна работа. Думата в изречението и в текста. Особености на глагола. (Вариант 1)

КОНТРОЛНА РАБОТА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас ДУМАТА В ИЗРЕЧЕНИЕТО И В ТЕКСТА. ОСОБЕНОСТИ НА ГЛАГОЛА 1. В кое изречение глаголът НЕ е в изявително наклонение? A) Денят е минал спокойно. Б) Денят минаваше спокойно. B) Денят минавал спокойно. Г) Денят щеше да мине спокойно.

Контролна работа. Думата в изречението и в текста. Особености на глагола. (Вариант 2)

КОНТРОЛНА РАБОТА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас ДУМАТА В ИЗРЕЧЕНИЕТО И В ТЕКСТА. ОСОБЕНОСТИ НА ГЛАГОЛА 1. В кое изречение глаголите са в изявително наклонение? А) Размерите и посоката на бурята накараха властите да наредят евакуации и по двете крайбрежия на Флорида

Контролна работа. Думата в изречението и в текста. Особености на глагола. (Вариант 3)

КОНТРОЛНА РАБОТА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас ДУМАТА В ИЗРЕЧЕНИЕТО И В ТЕКСТА. ОСОБЕНОСТИ НА ГЛАГОЛА Прочетете текста и решете задачи 1-4. Нашата къща е край морския бряг. В просторния двор имаме цяла горица от бадемови дървета.

ТЕСТ. Думата като лексикално средство в текста.

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Думата като лексикално средство в текста В кой ред правилно е посочено речниковото значение на думата (зад. 1 - 3)? 1. резултат    A) причина за пораждане на нещо    Б) постижение; следствие от процес или дейност    B) основание за извършване на дейност    Г) това, към което човек се стреми

ТЕСТ. Текстът в общуването. Строеж на текста

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас ТЕКСТЪТ В ОБЩУВАНЕТО. СТРОЕЖ НА ТЕКСТА 1. Темата на текста е:     A) описанието на героите в текста      Б) информация за автора на текста     B) най-важното от смисъла на текста      Г) заглавието на текста