Думата като лексикално средство в текста

Думата е основна единица на езика, изградена от звукове. Тя се използва с точно установено значение. Граматичното значение се предава чрез окончанията, наставките, представките, редуването на звукове в корена, а лексикалното се определя от корена или от основата на думата.

Лексикални особености на думата в текста. Фразеологични словосъчетания (Вариант 1)

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас ЛЕКСИКАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА ДУМАТА В ТЕКСТА. ФРАЗЕОЛОГИЧНИ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ В кой ред отношението между думите е отношение между родово и видово понятие (зад. 1 - 3)? 1. А) география - икономика  Б) история - учебник В) наука - география Г) синоними – антоними

Лексикални особености на думата в текста. Фразеологични словосъчетания (Вариант 2)

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас ЛЕКСИКАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА ДУМАТА В ТЕКСТА. ФРАЗЕОЛОГИЧНИ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ В кой ред отношението между думите е отношение между родово и видово понятие (зад. 1 - 3)? 1. А) география - икономика  Б) история - учебник В) наука - география Г) синоними – антоними

Лексикални особености на думата в текста. Фразеологични словосъчетания (Вариант 3)

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас ЛЕКСИКАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА ДУМАТА В ТЕКСТА. ФРАЗЕОЛОГИЧНИ СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ 1. Изразите „като ударен от гръм“ и „почервеня като домат“ са: А) описателни названия с преносен характер; Б) устойчиви сравнения; В) фразеологизми; Г) фразеологизирани конструкции.

Лексикални особености на думата в текста

Родови и видови понятия Отношение на включване между две думи възниква, когато значението на едната е по-широко и включва в себе си значението на втората. Думите с по-широко значение, в което се включват значенията на други думи, се наричат родови понятия.

Човекът и родовите ценности в контекста на променящото се време

Ивайло Петров избира митологично-религиозния модел на съществуване още в заглавието на творбата си „Преди да се родя и след това” („ преди " и „ след това"), за да се опита да намери границата между желаното и постижимото. В основата на повествованието стои желанието да се покаже пътят на всеки човек, предопределен от живота на предците му.

Смислова и езикова свързаност на текста

СМИСЛОВА И ЕЗИКОВА СВЪРЗАНОСТ НА ТЕКСТА Текстът (от лат. textum = „изтъкан“, „изплетен“) е група от изречения, организи­рани по правилата на определен език, коя­то предава цялостно съобщение и съдържа всичко, което отправителят иска да съоб­щи, както и всичко, от което възприемащи­ят има нужда, за да разбере съобщението.

Контролна работа. Изречението в текста. (Вариант 1)

1. В кое изречение е употребено съставно именно сказуемо? A) Може да се справя отлично на състезанието по правопис. Б) Продължаваха да вървят напред, търсейки пътя за хижата. B) Огряна от слънцето, тази вечер планината беше много красива. Г) Трябваше да разкажат всичко подробно и вярно.

Контролна работа. Изречението в текста. (Вариант 2)

Прочетете текста и решете задачи 1-5. Пролетната буря премина, като остави след себе си ухание на цъфнал люляк. От едрите цветни кичури падаха тежки куршумени капки, които се разбиваха в мокрия пясък на алеята. Градината се давеше в порой от люлякови храсти. Оставени на свобода, неподкастрени с

Контролна работа. Изречението в текста. (Вариант 3)

Прочетете текста и решете задачи 1-4. Тук идваше и старият елен, който прекарваше лятото по високите пасбища към върховете на планината. Неговата следа, грамадна като следата на вол, се срещаше из тия места през цялата зима, дълбоко отпечатана в снега. [...] Неведнъж беше излизал пред фаровете на