Тест 2 - "Тримата братя и златната ябълка" - вариант 2

1. Посочете ГРЕШНОТО твърдение. – 2 т. а) Приказката „Тримата братя и златната ябълка" следва модела на фолклорната вълшебна приказка. б) Във фолклорните вълшебни приказки се разказва за бита на човека от патриархалното общество и за взаимоотношенията между членовете на семейството. в) Обикновено вълшебните приказки започват с разказ за някаква беда, която променя живота на героите. г) Героите се озовават в непознати земи, където са подложени на тежки изпитания.

ТЕСТ. Пейо Яворов – „В часа на синята мъгла“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. На кого е посветено стихотворението „В часа на синята мъгла“? A) На децата на Яворовата съпруга Мара; Б) На всички деца в България; B) на внуците на Пейо Яворов – Найден, Малинка и Ганка; Г) На децата на Яворовия брат Борис. 2. Какво се случва с творбата на П. Яворов "В часа на синята мъгла" след първата ѝ публикация? Посочи ГРЕШНИЯ отговор. А) Публикувана е в сп. "Мисъл", където се

ТЕСТ. Лично местоимение. Възвратно лично местоимение

1. В кое изречение НЕ е употребено лично местоимение? A) Поканиха го да направи презентация пред класа. Б) Не исках да я плаша и затова скрих истината. B) Момчетата от класа са най-прилежните ученици. Г) Предложихме им най-добрите условия за работа.

Тест 3 - "Тримата братя и златната ябълка" - вариант 3

1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. 1 т. Приказката „Тримата братя и златната ябълка" е:        A) вълшебна        Б) фолклорна        В) преразказана от Братя Грим         Г) преразказана от Елин Пелин

ТЕСТ. Димчо Дебелянов – „Да се завърнеш в бащината къща...“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. Мотивът „да се завърнеш...“ изразява: A) възглед, изразяващ идеята, че човек е щастлив само в природния живот; Б) изразява желанието на лирическия герой да се върне към миналото, за да го промени B) носталгията на градския човек, открил както възможностите, така и самотата на модерния свят; Г) мъка от раздялата с близките; 2. Елегичното начало в Дебеляновата творба „Да се завърнеш в

ТЕСТ. Притежателно местоимение. Възвратно притежателно местоимение

1. В кое изречение е употребено притежателно местоимение? A) Забраниха ми да ходя на гости у Стефан. Б) Най-грубо й казаха да мълчи. B) Поискаха повече информация за сина им. Г) Никой не ни попита дали сме съгласни.

ТЕСТ. Елин Пелин – „Гераците“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. Кой момент е развръзка в сюжетно-композиционната структура на повестта „Гераците“? А) смъртта на Йордан Герака Б) смъртта на баба Марга В) кражбата на парите Г) отсичането на бора 2. Кое от твърденията е вярно за повестта „Гераците“ от Елин Пелин? A) Причината за съдбата на Гераците е най-големият син Божан. Б) Основна в повестта е идеята за родовата и семейната хармония.

ТЕСТ. Време на глагола. Минало свършено време. Минало несвършено време

1. В кой ред е основната форма на глагола търпеше? A) търпяха Б) търпим B) ще търпя Г) търпя 2. В кой ред глаголите са от III спрежение? A) пяхме, играеше Б) виках, стрелям     B) играя, мислим Г) зная, пишеше

ТЕСТ. Нелични глаголни форми (причастия). Употреба на минало свършено деятелно причастие и на минало несвършено деятелно причастие в текста

1. Кое НЕ е вярно за миналото свършено деятелно причастие? A) изменя се по род и число Б) има особености на глагол и на прилагателно име B) има форми за лице и число Г) в някои случаи се членува 2. Кое е вярно за миналото несвършено деятелно причастие? A) изпълнява служба на сказуемо Б) в някои случаи се членува B) има форми за лице и число Г) не се изменя по род

ТЕСТ. Гео Милев – „Септември“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. Кои художествени особености НЕ са характерни за поемата „Септември“? A) специфичен историко-митологичен сюжет Б) обективна достоверност на изображението B) изразена гледна точка на лирическия говорител Г) фрагментарност и лиро-епическо начало 2. Особеностите на експресионизма в поемата „Септември“ на Гео Милев НЕ се проявяват в: A) бунта срещу