Тестови задачи върху повестта "Немили-недраги" - 1 част

„Немили-недраги" (I, II и III глава) 1. Заглавието на повестта „Немили-недраги" откроява идеята за: а)  несретната участ на гурбетчиите, търсещи препитание в чужбина

Тестови задачи - литература - (Просвещение - Вариант 1) - 9 клас

1. Векът на просвещението е: а) седемнадесети; б) осемнадесети; в) деветнадесети; г) шестнадесети.

ТЕСТ. Христо Смирненски – „Зимни вечери“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

 1. Какъв е образът на града в „Зимни вечери“? A) „трепетни зори обаждат ден в разтленний град“ Б) „трепти умората на сънний град“ B) „като черна гробница“, „пуст и мрачен“ Г) „едничък дом на мойта скръб бездомна“ 2. „Зимни вечери“ на Христо Смирненски е: A) лирически цикъл Б) епическа поема B) лиро-епическа поема Г) лиро-епически цикъл 3. Кое твърдение НЕ е вярно? A) Лирическият

Тестови задачи върху повестта "Немили-недраги" - 2 част

„Немили-недраги" (V, X и XVII глава) 1.  Какво се случва с хъшовете, след като болестта сваля стария знаменосец на легло? а)   Грижат се за своя събрат и духовен баща.

ТЕСТ. Неизменяеми части на речта. Наречие. Предлог

1. В кой ред всички думи са неизменяеми части на речта? A) пред, си, от Б) им, над, е B) долу, под, из Г) вдясно, ги, в 2. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.       Наречието е дума, която: A) означава признак на глаголно действие Б) е изменяема част на речта B) понякога служи за връзка между изреченията Г) означава признак на предмет

ТЕСТ. Атанас Далчев – „Повест“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. Кой проблем НЕ се отнася до съдържанието на стихотворението „Повест“? A) нежеланото и невъзможното общуване Б) монотонното и безсмислено съществуване B) мъчителният размисъл за смъртта Г) самотата в отчуждението на личността 2. В кое твърдение е посочена особеност на диаболистичния свят в стихотворението „Повест“? A) Откроява се силата на духа на самотната личност.

ТЕСТ. Текстът в общуването. Строеж на текста

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас ТЕКСТЪТ В ОБЩУВАНЕТО. СТРОЕЖ НА ТЕКСТА 1. Темата на текста е:     A) описанието на героите в текста      Б) информация за автора на текста     B) най-важното от смисъла на текста      Г) заглавието на текста

ТЕСТ. Главни части в простото изречение

1. Защо подлогът и сказуемото са главни части в простото изречение? A) изграждат основния смисъл Б) показват как се върши действието B) елементи са на речевата ситуация Г) обясняват защо се върши действието

ТЕСТ. Йордан Йовков – „Индже“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. Кои мотиви НЕ присъстват в разказа „Индже“? A) злото и добротворството Б) саможертвата и духовното безсмъртие B) просветлението и нравственото прераждане Г) грехът и изкуплението 2. Коя е събитийната кулминация в разказа „Индже“? A) проклятието на умиращия свещеник Б) „подхвърли детето (...) и го перна с ятагана си“ B) изстрелът от пушката на Сяро Барутчията Г) разговорът

ТЕСТ. Повествованието, описанието и разсъждението в текста

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас ПОВЕСТВОВАНИЕТО, ОПИСАНИЕТО И РАЗСЪЖДЕНИЕТО В ТЕКСТА Прочетете текста и изпълнете задачите. Веднъж през зимната ваканция аз, мама и брат ми бяхме в Стара планина, близо до връх Бузлуджа. Имаше дебел пухкав сняг. Боровете бяха посипани със скреж, който блестеше на силното слънце.