ТЕСТ. Второстепенни части в простото изречение

1. В изречението На Входа го посрещна стопанката НЯМА: A) сказуемо Б) обстоятелствено пояснение B) допълнение Г) определение 2. В изречението Петър взе от шкафа пилата допълнението е изразено със: A) прилагателно име     Б) местоимение B) съществително име Г) числително име

ТЕСТ. Йордан Йовков – „Албена“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. В кой сборник на Йовков е включен разказът „Албена“? А) „Вечери в Антимовския хан“ Б) „Ако можеха да говорят“ В) „Женско сърце“ Г) „Старопланински легенди“ 2. Коя композиционна особеност се среща в разказа „Албена“? А) ретроспекция Б) лирическо отстъпление В) пейзаж Г) вътрешен монолог 3. Какво е посланието за красотата в разказа „Албена“ на Йордан Йовков?

ТЕСТ. Никола Вапцаров – „Писмо“ („Ти помниш ли...“). Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. Типичен за поезията на Никола Вапцаров похват в стихотворението „Писмо“ („Ти помниш ли...“) е: A) недоизказаността Б) многословността B) диалогичността Г) метафоричността 2. За стихотворението „Писмо“ („Ти помниш ли...“) НЕ е характерен: A) пътят на човека от отчаянието до вярата Б) мотивът за бленуваната среща с майката B) контрастът между картините на миналото

Тестове по Материалознание (решени варианти 3)

Тестове по Материалознание (решени варианти 3)

ТЕСТ. Речниково и граматично значение на думата

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас РЕЧНИКОВО И ГРАМАТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМАТА 1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Думата:     A) има речниково и граматично значение     Б) може да има повече от едно речниково значение     B) не може да има повече от едно преносно значение     Г) е изградена от звукове

ТЕСТ. Видове подчинени изречения

1. В кое от сложните изречения връзката между главното и подчиненото изречение е подчинителна? A) Наведох се и пих вода с наслада направо от изворчето. Б) Пих вода направо от изворчето, тъй като бях много жаден. B) Наведох се над изворчето, а след това пих вода на воля. Г) Наведох се над изворчето, жадно пих вода от него.

Тестови задачи върху Светослав Минков

1. С кой израз може да се завърши изречението? Заглавието на разказа „Дамата с рентгеновите очи" насочва към ... а) духовната извисеност на героинята; б) физическата привлекателност на дамата;

ТЕСТ. Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас ВИДОВЕ ДУМИ СПОРЕД РЕЧНИКОВОТО ИМ ЗНАЧЕНИЕ И ЗВУКОВИЯ ИМ СЪСТАВ  Коя от думите НЕ е синоним на останалите (зад. 1.-3.)? 1.     A) подробен      Б) детайлен     B) значителен      Г) обстоен

ТЕСТ. Димитър Димов – „Тютюн“, I и XV глава от първата част. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. Първа глава (I част) на „Тютюн“ се отличава с присъствието на: A) конфликта между дъщерята на Чакъра и сина на Редингота Б) мотива за разочарованието на Ирина от Борис Морев B) мотива за моралното падение на Ирина Г) опозицията между провинциалния свят и мечтите на персонажите 2. Как НЕ може да бъде определен жанрово романът „Тютюн“ на Димитър Димов? A) битов роман

Тестови задачи върху Николай Лилиев и Димчо Дебелянов

1.    Кое е истинското име на автора на стихотворението „Тихият пролетен дъжд"? а)  Николай Попиванов б)  Николай Лилиев в)  Николай Райнов                                            г)  Николай Кънчев