Метод: Тотална аналогия

1. Уточняване на проблема. Често при ТО проблемът се свежда до търсене на нов външен вид или допълнителна функция, или друга реализация на някоя от функциите на изходния ТО. 2. Определяне на главна и останалите основни функции на обекта. 3. Аналогия със словесно описан ТО.