Изчисляване на валове с променливо сечение на дълготрайност. Напречни деформации на валове

1.Изчисляване дълготрайност при променливи натоварвания. Почти винаги валовете изпитват променливи напрежения. Вал натоварен с постоянна напречна сила изпитва знакопроменливи напрежения на огъване, променящи се по симетричен закон (фиг.6.1). Случаят е валиден за зъбни предавки маховици ротори и др. 2.Изчисляване на деформация. Деформационното състояние на вала оказва съществено влияние върху работата на елементите монтирани към вала. То се характеризира със следните параметри (фиг.6.3).

Инвентаризация на активи и пасиви на търговско дружество - форма на вътрешен финансов контрол

Курсова работа. Нормативната основа за инвентаризация е уредена от закона за счетоводството (гл.4) и Националния сметкоплан (част 1, т. В). Инвентаризацията е процес на подготовка и фактическа проверка чрез различни способи на стойностите и натуралните параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определена дата, съпоставяне на получените резултати със счетоводните данни и установяване на евентуални разлики.

Тест по Български език - Извличане и обработване на информация от медиен текст - 7 клас

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Извличане и обработване на информация от медиен текст 1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. - 2 т. Особености на медийния текст са: а) Публикува се в средство за масова комуникация.

Принцип на относителността на Галилей. Галилееви трансформации на координатите, скоростите и ускоренията.

Дотук разглеждахме движението на телата спрямо избрана отправна система. Това се налага поради относителността на покоят и движението. Спрямо друга отправна система тялото ще има други координати и различна скорост. Ако двете отправни системи са неподвижни една спрямо друга, лесно се намира връзката между координатите и скоростите на тялото в двете системи. 

Разказ по въображение в писмена форма

Припомнете си особеностите на разказа по въображение и стъпките за неговото създаване. Пристъпете към създаване на разказ по въображение в писмена форма, като следвате следните стъпки: Подготовка за създаване на разказа Определете темата на разказа. Имате свободата сами да поставите тема по ваш избор и да я разработите.

Разказ по преживяно в писмена форма

1. Припомнете си особеностите на разказа по преживяно и стъпките за неговото създаване. Пристъпете към създаване на разказ по преживяно в писмена форма, като следвате тези стъпки. Подготовка за създаване на разказ по преживяно Припомнете си случки, които са оставили траен спомен в паметта ви. Изберете най-подходящата случка, която ви е развълнувала

Разказ по въображение в устна форма

Прочетете на глас разказа. ФАНТАЗЬОРИ Миша и Стасик седяха 6 градината на пейката и разговаряха. Разказваха си разни измислици. На колко години си? – попита Миша. На деветдесет и пет А ти? Аз съм на сто и четиридесет. Знаеш ли – каза Миша, – по-рано бях голям – голям като чичо Боря, а после станах малък. А аз – каза Стасик – първо бях малък, а след това израснах голям

Извличане и обработване на информация от урочна статия

Съдържателни особености на урочната статия Урочната статия е научен текст. Тя дава точна информация за научни явления (понятия), закономерности, исторически събития и др. Включва елементи на разсъждение, описание и повествование. Съдържа характерни за научното общуване езикови средства. Представя важна информация в таблици и схеми.

Извличане и обработване на информация от урочна статия

Урочните статии са научни текстове, защото: чрез тях се предава информация в научното общуване; съдържат информация по теми от различни научни области; информацията в тях е представена чрез научно описание, повествование и разсъждение; ключовите думи и изрази в тях са термини. Извличането на информация от научен текст и обработването й ни помагат да развиваме познанията си в различни научни области.

Извличане и обработване на информация от медиен текст

Прочетете следния текст: НАЙ-СТРАХОТНОТО ЛЯТО НА ДИМИТЪР – МЕСЕЦ ЧЕТЕНЕ ПО ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА Високо, умно и много добродушно момче – това е Димитър Ружев. Ученик е в Софийската математическа гимназия в 12. клас и на 18 години вече има три медала от международни състезания по математика и четири медала по физика.