Гибелната сила на прекомерно тежкия дълг и съмнението - "Хамлет"

Да бъдеш или не-туй е въпросът. Дали е по-достойно за душата да понесеш камшиците, стрелите на бясната съдба, или да се опълчиш сам срещу море от мъки и да им туриш край?

Трагедията на ренесансовия човек в Елсинорския свят - "Хамлет"

Трагедията „Хамлет” е пропита с хуманизма на Шекспир. По времето на Ренесанса човекът е най-съвършеното същество на света. В този период не се  обръща толкова голямо внимание на религията както през Средновековието.

Проблемът за правилния избор в трагедията „Хамлет“ от Уилям Шекспир

Епохата на Ренесанса е епоха на човека, наличността и като нейна рожба, Шекспир създава своите произведения изключително и само за това най-съвършено същество, носител едновременно на силни чувства и висш разум. Именно затова в трагедията „Хамлет“ драматургът обрисува своите герои като пълнокръвни образи със собствени възгледи и лични драми.

Ренесансът в Англия и трагедията „Хамлет“

Ренесансът в Англия обхваща периода от края на XV в. до 30-те години на XVII в. Проявява се интерес към старогръцката и римската литература. Популярни са „Успоредни животописи“ на Плутарх (биографии на знаменити личности от Античността) и кървавите трагедии на римския драматург и философ Сенека.

План за есе върху монолога на Хамлет във второ действие

1. Прочит на монолога на Хамлет: „Не зная защо напоследък съм загубил цялата си веселост...“ Припомняне на контекста, в който е включен този монолог. Междутекстови връзки с други епизоди (сцени) в произведението:

Мотивът за лудостта в "Хамлет" и "Дон Кихот"

Безсмъртните образи на Дон Кихот и Хамлет са вълнували мислещите хора от различни времена и народи. Те привличат интереса и на съвременния човек. Учени литературоведи, философи и психолози са изписали много страници, за да изяснят тяхната същност, съпоставяли са ги и са търсили сходни черти и различия между тях. Наистина, на пръв поглед между тях като че ли няма нищо общо.

Анализ на трагедията "Хамлет"

Трагедията “Хамлет” е написана към 1601 година. Сюжетът й не е оригинален, а е заимстван. В основата й лежи една легенда, в която се разказва за убийството на датски крал от неговия брат и отмъщението на Хамлет – син на убития крал.

Уилям Шекспир – „Хамлет“ (Анализ)

„Хамлет“ е първото произведение на Новото време, показващо фалша, глупостта и срамните неща във всекидневния живот. Изобразеният в него свят не е спокоен и по християнски осмислен. Напротив – показани са убийства, смърт, кръвосмешение, лудост.

Уилям Шекспир - "Хамлет"

 __КЛАВДИЙ__ — крал на Дания     __ХАМЛЕТ__ — син на предишния крал и племенник на сегашния     __ПОЛОНИЙ__ — главен съветник на краля     __ХОРАЦИО__ — приятел на Хамлет     __ЛАЕРТ__ — син на Полоний     __ВОЛТИМАНД__, __КОРНЕЛИЙ__, __РОЗЕНКРАНЦ__, __ГИЛДЕНСТЕРН__, __ОЗРИК__ — придворни     __БЛАГОРОДНИК__     __СВЕЩЕНИК__

Уилям Шекспир – „Хамлет” (резюме)

Трагедията „Хамлет”, написана от Уилям Шекспир, е изградена от 5 действия. Първо действие започва със завръщането на принц Хамлет от Витенберг в Елсинор. Неговите верни приятели, Хорацио и Марцел, му съобщават новината, че една вечер, когато били на стража, видели призрака на неговия баща.