Българската журналистика в периода 1879 – 1944 година. Обща характеристика.

Този период също се дели на три периода: 1. От 1879 до 1912 година – ускорено развити във всички сфери на обществения живот. Увеличаване ръста на грамотността. Развитие на градската култура. Например през 1880 година грамотното

II глава от „Немили-недраги “- повествователят пряко характеризира хъшовете

II глава от повестта „Немили-недраги“ представя събития, които са естествено продължение на събитията от I глава. В тях участват някои от вече познатите ни герои: •    най-напред вниманието е насочено към Странджата и към неговите действия, преди той да се пренесе в света на сънищата;

Поривът към свобода - неизменна черта от човешкия характер - („Крадецът на праскови")

Темата за човешкия устрем към свободата, за жизнената необходимост от нея може да бъде интерпретирана не само в контекста на национален героизъм и саможертвено поведение. Тя може да бъде разглеждана и като подсъзнателна потребност на човешкия дух, като бягство от патриархалните предразсъдъци, от социалните условности или от моралните забрани.

Еластични съединители – механични характеристики, конструктивни схеми, изчисляване

1. Общи сведения. Еластичните съединители се характеризират с това, че въртящият момент се предава посредством еластични елементи. Благодарение на това те имат добри компенсиращи възможности. Освен това имат и следните специфични свойства: - Притежават способността да смекчават тласъци и удари. Част от кинетичната енергия на удара се акумулира и в последствие отдава от еластичните елементи, а друга се превръща в топлина. - Еластичните съединители са средство за защита на механичната система от резонансни трептения. Еластичните качества на съединителя се определят от неговата коравина. 2. Механични характеристики и изчисляване на еластични съединители.

Особености на повествованието и характеристика на образите в "Немили-недраги"

Самото заглавие на повестта - „Немили-недраги”, вече говори за социалното битие на представителите на българската революционна емиграция в Румъния пре­ди Освобождението. Героизмът и само­жертвата им заслужават да бъдат припомнени и възвеличени, особено когато сле­досвобожденското общество така бързо ги забравя и незаслужено подценява.

Нееднозначност на човешките характери в творчеството на Елин Пелин

Творчеството на Елин Пелин се появява през двайсетте години на миналия век и отговаря на две същностни тенденции на литературната ситуация от тогава. На първо място литературата продължава да се насочва към българското село от където тя извлича характерни социални и етнопсихологически проблеми. На второ място литературата ни от края на миналия век се отваря към света

Химична връзка - Основни характеристики на ковалентната и йонна химична връзка. Метод на молекулните орбитали

1. Свързано състояние на два атома: Между два атома най-общо могат да се проявят два типа взаимодействия: - сили на отблъскване между техните електронни облаци и между техните ядра, които имат еднакви по знак заряди ; - сили на привличане – между електроните на единия и ядрото на другия, които имат противоположни по знак заряди. Ако два атома, например водородни, много отдалечени един от друг, се доближат, най-напред между тях ще се прояви сила на привличане (привличането ще е по-силно от отблъскването).

Масови сили и масови характеристики на звената

Масовите сили са обемно разпределени и се дължат на масите в елементарните обеми и техните ускорения.  Въпреки че масите на звената са разпределени триизмерно, ако съществува равнина на материална симетрия, елементарните обеми може да се концентрират в сечението на тази равнина, като по този начин системата елементарни сили се свежда до равнинна. Примери за звена с материална симетрия при машините са части, изработени от хомогенен материал с постоянна дебелина (плочи, пластини дискове), или постоянно сечение (тел, тръби, цилиндри, симетрични профили). Ако звеното е от хомогенен материал и притежава равнина на геометрична симетрия, то тя е и равнина на материална симетрия.

Масови сили и масови характеристики на звената

Масовите сили са обемно разпределени и се дължат на масите в елементарните обеми и техните ускорения. Въпреки че масите на звената са разпределени триизмерно, ако съществува равнина на материална симетрия, елементарните обеми може да се концентрират в сечението на тази равнина, като по този начин системата елементарни сили се свежда до равнинна.

Романтизъм – Обща характеристика

Романтизмът в европейската литература обхваща в общи линии времето от края на XVIII в. до средата на XIX в. Редица изследователи поместват романтическия „кипеж“ към 1797-1830 г„ но ако това е вярно за „класическите“ страни на романтизма Германия и Англия, в никакъв случай не е валидно за Франция, Италия и Испания. „Горната“ граница на романтизма е трудно установима, направлението