Българската журналистика в периода 1879 – 1944 година. Обща характеристика.

Този период също се дели на три периода: 1. От 1879 до 1912 година – ускорено развити във всички сфери на обществения живот. Увеличаване ръста на грамотността. Развитие на градската култура. Например през 1880 година грамотното

Особености на повествованието и характеристика на образите в "Немили-недраги"

Самото заглавие на повестта - „Немили-недраги”, вече говори за социалното битие на представителите на българската революционна емиграция в Румъния пре­ди Освобождението. Героизмът и само­жертвата им заслужават да бъдат припомнени и възвеличени, особено когато сле­досвобожденското общество така бързо ги забравя и незаслужено подценява.

Романтизъм – Обща характеристика

Романтизмът в европейската литература обхваща в общи линии времето от края на XVIII в. до средата на XIX в. Редица изследователи поместват романтическия „кипеж“ към 1797-1830 г„ но ако това е вярно за „класическите“ страни на романтизма Германия и Англия, в никакъв случай не е валидно за Франция, Италия и Испания. „Горната“ граница на романтизма е трудно установима, направлението

Пружини-видове, характеристика. Начини на свързване. Изчисляване на прави плоски пружини и биметални пластини.

1. Общи сведения.                Пружините са машинни елементи, които работят благодарение на това, че позволяват големи еластични деформации. Намират широко приложение в практиката за реализиране на следните функции:                - Акумулиране и отдаване на механична енергия в часовникови механизми, електрически прекъсвачи, стъпални регулатори на напрежение и др.                - Създаване на постоянни зададени сили във фрикционни предавки, триещи съединители, уравновесяване на тегловни сили.                - Силово затваряне на контурни кинематични двоици.                - Възприемане енергията на удари-автомобилни амортисьори,   железопътни буфери.                - Виброизолация в технологични машини.                - Измерване на различни величини-измервателни уреди.

Сравнителна характеристика между Ахил и Хектор

Изразени чрез Омир, героите Ахил и Хектор откриват своята величественост, сила и мощ, подобни на стихиите. Също откриват и цялостния си живот. Показано е умението на Омир да търси различни измерения за героите си, а величавото да има неочаквани превъплъщения.

Основна характеристика на античната култура

За култура на Античността говорим, имайки предвид Древна Гърция и Рим, определящи цялостното развитие на Европа. Другите културни пространства - азиатското и американското - се развиват по самостоятелни пътища.

Основна характеристика на романтическата култура

В края на 18. и началото на 19. век в Европа се извършва една истинска културна революция. Появява се Романтизмът като идейно и художествено течение, влияещо върху цялостното световъзприятие на човека.

Обща характеристика на ренесансовата култура

І. Преходът от Средновековие към Ренесанс:       - Средновековната култура е феодална;       - Християнството е водещата идейна тенденция;       - Средновековната култура успява да покрие всички аспекти и прослойки на феодалното общество;

Обща характеристика на митологичната култура

Защо възниква митологичната култура? На този въпрос са давани много отговори. Някои разглеждат мита като примитивна форма на познание. Други виждат в него форма на религиозното мислене. Трети разглеждат тази начална форма на човешката култура като инструмент за изграждане на морални норми.

Обща характеристика на гръцката митология

Името „гърци“ идва от латинското graeci, с което римляните наричали племената, живеещи в южните части на Балканския полуостров и островите в Егейско море. Още в древността тези племена изграждат своя специфична култура - най-напред на остров Крит, а по-сетне и около град Микена в Пелопонес.