Еластични съединители – механични характеристики, конструктивни схеми, изчисляване

1. Общи сведения. Еластичните съединители се характеризират с това, че въртящият момент се предава посредством еластични елементи. Благодарение на това те имат добри компенсиращи възможности. Освен това имат и следните специфични свойства: - Притежават способността да смекчават тласъци и удари. Част от кинетичната енергия на удара се акумулира и в последствие отдава от еластичните елементи, а друга се превръща в топлина. - Еластичните съединители са средство за защита на механичната система от резонансни трептения. Еластичните качества на съединителя се определят от неговата коравина. 2. Механични характеристики и изчисляване на еластични съединители.

Химична връзка - Основни характеристики на ковалентната и йонна химична връзка. Метод на молекулните орбитали

1. Свързано състояние на два атома: Между два атома най-общо могат да се проявят два типа взаимодействия: - сили на отблъскване между техните електронни облаци и между техните ядра, които имат еднакви по знак заряди ; - сили на привличане – между електроните на единия и ядрото на другия, които имат противоположни по знак заряди. Ако два атома, например водородни, много отдалечени един от друг, се доближат, най-напред между тях ще се прояви сила на привличане (привличането ще е по-силно от отблъскването).

Масови сили и масови характеристики на звената

Масовите сили са обемно разпределени и се дължат на масите в елементарните обеми и техните ускорения.  Въпреки че масите на звената са разпределени триизмерно, ако съществува равнина на материална симетрия, елементарните обеми може да се концентрират в сечението на тази равнина, като по този начин системата елементарни сили се свежда до равнинна. Примери за звена с материална симетрия при машините са части, изработени от хомогенен материал с постоянна дебелина (плочи, пластини дискове), или постоянно сечение (тел, тръби, цилиндри, симетрични профили). Ако звеното е от хомогенен материал и притежава равнина на геометрична симетрия, то тя е и равнина на материална симетрия.

Масови сили и масови характеристики на звената

Масовите сили са обемно разпределени и се дължат на масите в елементарните обеми и техните ускорения. Въпреки че масите на звената са разпределени триизмерно, ако съществува равнина на материална симетрия, елементарните обеми може да се концентрират в сечението на тази равнина, като по този начин системата елементарни сили се свежда до равнинна.

Основни характеристики на мита

Думата „мит“ има древногръцки произход и означава буквално „разказ“, „предание“. И действително вярванията на отделните народи са се съхранили за нас тъкмо в разказите и преданията. Но какво различава митологичното предание от всички други разкази, появили се в хода на човешката история?