Полемична защита на Кириловите писмена - „За буквите…” (художествени аргументи)

Старобългарската творба „За буквите...” носи белезите на характерния за епохата стил на художествения и жанров синкретизъм. Тя е едновременно научно съчинение (трактат), художествена полемика, т.е. спор, реализиран със средствата на риториката, и апология - защита на научна теза или художествено твърдение с настойчивите и силно въздействащи внушения на публицистиката.

Интерпретативно съчинение по проблем върху няколко художествени творби

Както вече знаем, интерпретативното съчинение, за разлика от есето, разработва проблеми, възникнали при анализа на друг текст – най-често художествен. Независимо от това какъв е проблемът – житейски, морален, граждански или естетически – задачата на пишещия е да разбере как този проблем е разработен в едно или няколко художествени произведения. С други думи, тук в центъра

Как се пише описание на предметна обстановка в художествен текст

Какво е описание на предметна обстановка в художествен текст Устен текст, който възпроизвежда описание на предметна обстановка в художествен текст, за да изрази естетическите представи на говорещия за описваните елементи и за да предизвика у слушателя естетическо преживяване, подобно на породеното от непосредственото общуване с художественото описание.

Есе по морален проблем, интерпретиран в художествен текст

1. Що е есе? Това е въпрос, на който са давани различни отговори. Едни смятат, че есето е текст, в който се разсъждава по свободно избран проблем, за да се изрази една лична и оригинална позиция по него. Според друго мнение есето е такъв текст, който се различава от научния само по това, че проблемът не е поставен на изчерпате­лен и всестранен анализ.

Бокачо и ренесансовата представа за художествена словесност

БОКАЧО И РЕНЕСАНСОВАТА ПРЕДСТАВА ЗА ХУДОЖЕСТВЕНА СЛОВЕСНОСТ  Днешното схващане за Бокачо като първостепенен автор на Европейския ренесанс дължим на литературните историци от XIX в. За своето време Джовани Бокачо е бил преди всичко уважаван учен хуманист.

Описание на предметна обстановка в художествен текст

Изразът предметна обстановка се свързва с представата за интериор (вътрешна подредба) на стая, дом, обществено място. Предметите, които изпълват вътрешното пространство, могат да имат различна изработка, форма, цвят, предназначение и да създават различна естетическа нагласа.

Създаване на описание на пейзаж в художествен текст

Прочетете откъса от разказа „Войнишка нива“ на Елин Пелин. Тук е тихо. Слънцето цял ден пече. Сняг не се държи и е топло дори и когато по цели недели облаци пречат на слънцето. Пролетта наближава. Зимата усеща нейните бавни и любовни стъпки и замръзналият й пулс отново се събужда. По високите склонове

Интерпретация на фрагмент от художествен текст

Фрагмент –  отрязък, къс, откъс, част, парче, извадка. Частта от цялото проявява качествата на цялото. И притежава самостоятелен смисъл като елемент от общата структура. Интерпретацията на отделен фрагмент от художествения текст повтаря логиката на цялостния прочит в границите на един негов етап (прочитът се разгръща във времето и в този смисъл е процес).

Историческа достоверност и художествена измислица в разказа „Една българка“ (VI част)

Шеста част изпълнява ролята на развръзка, защото в нейния сюжет се разрешава основният конфликт - между турците и баба Илийца, която се опитва да помогне на един от преследваните четници. Едновременно с това тази част „затваря" историческата рамка, поставена в началото на първа част.

Контролна работа. Медиен и художествен текст.

КОНТРОЛНА РАБОТА  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Медиен и художествен текст Прочетете текста и решете задачи 1 - 4. Огромен айсберг се откъсва от Антарктида По информация на осведомителни агенции голям айсберг, вероятно с площ 6600 квадратни километра, може да се откъсне от Антарктида.