Полемична защита на Кириловите писмена - „За буквите…” (художествени аргументи)

Старобългарската творба „За буквите...” носи белезите на характерния за епохата стил на художествения и жанров синкретизъм. Тя е едновременно научно съчинение (трактат), художествена полемика, т.е. спор, реализиран със средствата на риториката, и апология - защита на научна теза или художествено твърдение с настойчивите и силно въздействащи внушения на публицистиката.

Интерпретативно съчинение по проблем върху няколко художествени творби

Както вече знаем, интерпретативното съчинение, за разлика от есето, разработва проблеми, възникнали при анализа на друг текст – най-често художествен. Независимо от това какъв е проблемът – житейски, морален, граждански или естетически – задачата на пишещия е да разбере как този проблем е разработен в едно или няколко художествени произведения. С други думи, тук в центъра

Творчеството на Сафо. Художествени проблеми

Творчеството на Сафо се цени още по нейно време. От събраните стихове в девет книги – любовна лирика, епиталамии (сватбени песни, изпълнявани по време на брачния ритуал), химни, вероятно и елегии, епиграми, ямби – е запазено твърде малко.

Същност на художествения стил

СЛОВЕСНОТО ИЗКУСТВО Произведенията на словесното изкуство съпровождат човека през целия му живот. Още в люлката детето чува приспивната песен на майка си, различни залъгалки, броилки, игри. По-късно само се научава да пее песни, да казва стихотворения, да разказва истории. А когато се научи да чете – то се среща с приказките, стихотворенията, песните, гледа

Художествени измерения на времето - "Преди да се родя"

Първият ключ към разгадаване особе­ностите на всяка творба е нейното заг­лавие. Няма съмнение, че логическият акцент в „Преди да се родя и след това” пада върху две думи - „преди” и „след”. По своята смислова, а следователно и граматическа същност това са предлози, т. е. неизменяеми, непроменливи, устойчи­ви думи. По характеристиката си те се отнасят към показателя време. Като функция, предназначение и роля те служат за конкретизиране, по отношение на времето, на друга дума или думи в текста. В този случай тази дума е глаголът „да се родя”, който е разположен между двата предлога.

Художествени особености на вълшебните приказки ("Тримата братя и златната ябълка")

Вълшебните приказки въвеждат своите слушатели и читатели в света на красивото и невероятното, в който времето е неопределено. То съответства на всеки миг от раз-казването на приказката. Действието се развива обикновено в битовата среда на семейството. Героите на приказката са определени като членове на малкия домашен семеен кръг - майка, баща, синове, дъщери. С разгръщането на сюжета действието напуска битовата среда на семейството и дома, насочва се към нови земи и светове.