Кръгов, обратим и необратим процес. Топлинни машини. Цикъл на Карно. Коефициент на полезно действие на топлинна машина

Законът за запазване на енергията, на който се основава първият принцип на термодинамиката, не разрешава да получим повече енергия от тази, която сме внесли в системата, ако самата система не намалява енергията си. Той обаче не забранява преобразуването на енергия от един вид в друг. 

Епопея на забравените - героичното в цикъла

Героичното е проблемен център на Вазовото творчество. Синтез на авторовата естетическа концепция за подвига и на художествения модел за неговото лирическо представяне е цикълът “Епопея на забравените”.

Страдание и съпричастие в цикъла "Зимни вечери"

Цикълът „Зимни вечери” на Христо Смирненски разкрива страданието на хо­рата в покрайнините на големия град. В те­зи предградия властват отчаянието, мъка­та, бедността и мизерията. Изгубени са ра­достните емоции в живота. Стра­данието е всеобщо.

Лицата на страданието в цикъла "Зимни вечери" на Христо Смирненски

Поетичният цикъл „Зимни вече­ри", считан с основание от литера­турната критика за поема, е въз­действаща лирична творба, насите­на с много болка и съчувствие, със страдание и зов за човешка милост. Изградена основно върху лични възприятия и

Троянският митологичен цикъл - анализ

Троянският митологичен цикъл, заедно с Тиванския, и цикъла за Херакъл, е най-известният художествен избор на древни епически сюжети от античната епоха. Изграден е от различни митове, доказващи историческото присъствие на Троянската война в песенните послания на епически текстове от този период.

Троянски митологичен цикъл

Докато митът за Прометей има задачата да постави някои основни въпроси за произхода на света, боговете и хората, а митът за Едип иска да покаже какви са правилата, които хората трябва да спазват, за да живеят в хармония с божествения ред, митовете, разказващи за Троянската война

Героичното в цикъла "Епопея на забравените"

Героичното е проблемен център на Вазовото творчество. Синтез на авторовата естетическа концепция за подвига и на худежествения модел за неговото лирическо представяне е цикълът “Епопея на забравените”. Възвеличаването на възрожденската епоха преследва няколко идеологически задачи. В един план Вазов описва славния образ на миналото, за да го превърне във вечен извор на национално самочувствие; в друг

Анализ на цикъла от фейлетони "Разни хора, разни идеали"

Безспорен връх във фейлетонното творчество на Алеко са четирите творби, обединени от заглавието “Разни хора, разни идеали”. Цикълът е писан в последната година (1897) от краткия живот на Щастливеца и определено показва зрялост в боравенето с фейлетонната поетика.