Граматична норма. Имена. Членуване на имената

Граматичната норма включва правилата за употребата на граматичните форми на думите (членувани и нечленувани, за единствено и множествено число и др.) и съгласуването на думите в изречението. УПОТРЕБА НА ПЪЛЕН И КРАТЪК ЧЛЕН ПРИ ИМЕНАТА ОТ М.Р. ЕД.Ч. 1. С пълен член -ът/-ят се членува дума от м.р. ед.ч. в следните случаи:

ТЕСТ. Имена. Членуване на имената. Български език – 10 клас

1. В кое изречение НЕ е допусната грешка при членуването? A) Михаил беше единствения човек, на когото обърнахме внимание. Б) Куркумата, черния и червения пипер са любими подправки в ориенталската кухня. B) Резултата от изпита трябваше да науча скоро, но не можех повече да чакам. Г) Образите на ноща и деня се свързват със символните значения на мрака и светлината.

Правила за членуване на имената и местоименията

1. Когато са подлог в изречението, имената в мъжки род, единствено число, се членуват с пълен определителен член, а когато са второстепенна част на изречението, се членуват с кратък определителен член -а или -я, който се произнася съкратено (-ъ или -йъ, ьъ). 2. След предлог имената в мъжки род, единствено число, се членуват с кратък определителен член!

Членуване на съществителните имена в българския език

Категорията определеност е характерна граматическа категория на съществителните имена в българския език. Тази категория се изразява чрез морфема, наречена определителен член, който се поставя след съществителното име и се пише слято с него.

Членуване на съществителни, прилагателни имена и местоимения

Пълният член за мъжки род, единствено число -ът, -ят се използва в следните случаи:  а) При членуване на подлога, изразен чрез съществително име от мъжки род, единствено число: примери: Потребителят проверява поста си за грешки преди да го публикува.

Езиков тест за 11-ти клас

ТЕСТ за ХI клас за проверка езиковата култура на учениците Зад.1. Подчертайте с права линия вярно изписаните думи.

Тест №21 по БЕЛ - членуване

1. В кое от изреченията няма грешка при членуването? а/ Българският език се приема за неразривна част от историята на българския народ. б/ В оранта тракториста намира и радост от труда. в/ На пътя полицая бе спрян от жена. г/ Човекът го нямаше вкъщи.

Членуване на съществителни и прилагателни имена и местоимения

1. Пълният член за м. р. ед. ч. -ът, -ят се използва в следните случаи: а) При членуване на подлога, изразен чрез съществително име от м. р. ед. ч.: Очевидно разказът се отнасяше до боевете и приключенията на въстаниците... (Ив. Вазов) Синджирът глухо издрънка в тишината. (Ив. Вазов) Нашите славни битки в отечество България ги помни народът... (Ив. Вазов)