Лирическият мотив и проблемът за миналото и паметта в стихотворението „История“

Характерна особеност на стихотворението „История“ е това, че в него присъстват почти всички мотиви от творчеството на Вапцаров. Тук са и грубият живот с тежките челичени лапи, и участта на обикновените хора с тяхната „проста драма“, и ролята на поета за осмисляне на живота, и въпросът за смисъла на човешкия живот, и тежкият труд, водещ до оскотяване, и противопоставянето между

Конфликтът като сблъсък на ценности в стихотворението „История“

Когато се говори за проблемите, свързани с миналото и паметта, най-често мислим за конфликта между паметта и забравата. С този проблем се срещнахме, разглеждайки одата „Паисий“ от Иван Вазов. В „История“ обаче имаме друг конфликт. Памет формално има – пожълтели страници, тежки клишета, натрупани през вековете грамадни томове. Тази памет обаче е дистанцирана, хладна, от нея

Образът на света, създаден от стихотворението „История“

Принципът на взаимопроникване на индивидуално и колективно преминава и в начина, по който стихотворението изгражда образ на света. В този образ се редуват конкретността на хрониката, описваща живота в „настоящето“, и обобщението, съдържащо се в образа на миналото и бъдещето. Миналото, доминирано от неизменния ред – „Така било е и ще бъде“, е символ на онова

Героите на стихотворението „История“ като мяра за човешкото

Както вече стана ясно, смисловият свят на „История“ е много сложен и противоречив. Но най-голямата сложност и противоречивост се пада именно на човешките образи. В жанра, в който е изградено стихотворението – волунта, образът на говорещия не изпълнява някаква служебна роля, каквато например е фигурата на одическия певец, чиято задача се изчерпва с повествуване за

ТЕСТ. Никола Вапцаров, „История“. Литература – 11 клас (Вариант 2)

1. Кое НЕ е вярно за творческата история на „История“? A) Намира се в „Кафявата тетрадка“ от архива на поета, съдържаща текстове от 1939 – 1940 г. Б) Стихотворението „История“ е публикувано в единствената стихосбирка на Вапцаров „Моторни песни“. B) Редакции на някои строфи са запазени в „Карирания бележник“ на Вапцаров. Г) В последния – „Синия бележник „Байер“

ТЕСТ. Никола Вапцаров, „История“. Литература – 11 клас (Вариант 3)

1. Какъв е културният контекст, в който е създадена творбата „История“? A) Появява се през 20-те години на 20. век и се свързва със стремежа към експериментаторство в литературата. Б) Появява се в началото на 30-те години на 20. век, когато възторгът от машините е водеща тема в литературата. B) Появява се в средата на 20. век и противопоставя на урбанизацията връщането към

ТЕСТ. Никола Вапцаров, „История“. Литература – 11 клас (Вариант 1)

1. Кое НЕ е вярно за края на стихотворението? A) Съдържа посланието историята да промени своя език. Б) Съдържа идеята за осъзнатата необходимост от безкрайна борба. B) Съдържа картина на живота, по-хубав от пролетен ден. Г) Съдържа идеята за приемственост между поколенията. Каква е позицията на лирическия говорител в „История“? A) Той е третоличен, обективно представящ

Никола Вапцаров – „История“ (Анализ)

Плод на индивидуалността, личността на Вапцаров е резултат и на факторите семейна среда, време и традиция. В политическите дела на автора проличава непокорството на неговия баща – македонски войвода, по-късно високопоставен държавен служител, запазил обаче харамийската си юначност дори в отношенията с Кобургите. Но биографично-ценностната матрица се оказва