Контролна работа. Българската литература от Освобождението до Първата световна война. Литература – 10 клас (Вариант № 1)

1. Коя развойна тенденция НЕ е характерна за развитието на българската литература през 80-те години на XIX век? A) митологизирането на времето на Възрожденската епоха Б) идеализирането на образите на историческите герои B) реалистичната представа за образа на съзерцателния човек Г) сатиричната критика към покварата в обществото

Контролна работа. Българската литература от Освобождението до Първата световна война. Литература – 10 клас (Вариант № 2)

1. Главният принос на литературата в първите две десетилетия след Освобождението се състои в: A) утвърждаване на национална идеология; Б) критика на установения обществен ред; B) утвърждаване на индивидуалните ценности. 2. Основната характеристика на литературата след Освобождението е свързана с: A) Просвещението; Б) Реализма; B) Романтизма.

Контролна работа. Българската литература от Освобождението до Първата световна война. Литература – 10 клас (Вариант № 3)

1. Кое НЕ е вярно за българската литература в първото следосвобожденско десетилетие? A) Водеща за творците е темата за близкото историческо минало. Б) Откроява се творческото присъствие на Иван Вазов. B) Творците възприемат индивидуализма и естетизма. Г) Изграждат се основите на българската национална литература. 2. За българската литература от края на XIX и началото на XX век е характерно:

Контролна работа. Норми на българския език. Правоговорна и правописна норма. Български език – 10 клас

1. В коя от думите е допусната правописна грешка? A) манастир Б) домакин B) другаря Г) лежът 2. В коя от думите НЕ е допусната правописна грешка? A) термус Б) маниста B) заповедта Г) белешка 3. В коя от думите е допусната правописна грешка? A) пъстър Б) цялостта B) поддавам се Г) океан

Контролна работа. Българската литература след Втората световна война. Литература – 10 клас (Вариант № 1)

1. Посочете романите, които представят голямата епическа вълна в българската литература през 50-те години на XX век. A) „Време разделно“, Хайка за вълци“, „Възвишение“ Б) „Лавина“, „Бариерата“, „Отклонение“ B) „Осъдени души“, „Иван Кондарев“, „Физика на тъгата“ Г) „Тютюн“, „Железният светилник“, „Гласовете ви чувам“ 2. Кои особености НЕ са характерни за българската проза през 60-те години на XX век?

Контролна работа. Българската литература след Втората световна война. Литература – 10 клас (Вариант № 2)

1. Главната особеност на духовната ситуация в България в периода след Втората световна война се състои в: A) идеологически монопол върху духовния живот; Б) утвърждаване на националното самосъзнание; B) утвърждаване на „моралния закон в мене“. 2. Основният художествен метод на литературата след Втората световна война е:

Контролна работа. Българската литература след Втората световна война. Литература – 10 клас (Вариант № 3)

1. Кой е определящият фактор за развитието на българската литература след Втората световна война? А) свободното взаимодействие между българската и европейската литература Б) създадената след Освобождението от османска власт литературна традиция B) установяването на комунистически режим и строгата цензура в литературата Г) преобладаването на жанра на романа

Контролна работа. Българската литература между двете световни войни. Литература – 10 клас (Вариант № 1)

1. Посочете къде литературното направление и творецът са свързани погрешно. A) символизъм – Елисавета Багряна Б) диаболизъм – Атанас Далчев B) експресионизъм – Гео Милев Г) постсимволизъм – Христо Смирненски 2. Посочете композиционните и жанровите особености на творбата „Зимни вечери“. A) поема, седем композиционни фрагмента Б) лирически репортаж, шест композиционни части

Контролна работа. Българската литература между двете световни войни. Литература – 10 клас (Вариант № 2)

1. Главната особеност на периода между двете световни войни по отношение ценностния мироглед на българите се състои в: A) изграждане на единна йерархия на ценностите; Б) противоборство между ценностите на различните обществени групи; B) утвърждаване принципа на толерантността. 2. Противопоставящите се два принципа на литературата

Контролна работа. Българската литература между двете световни войни. Литература – 10 клас (Вариант № 3)

1. Коя е най-ярката отличителна черта на българската литература между двете световни войни? A) присъствието на темата за родното Б) преодоляването на символизма B) водещата роля на експресионизма Г) насочването към „предметна“ поезия 2. На кой ред НЕ са изброени само творци, свързани с периода между двете световни войни? A) Гео Милев, Атанас Далчев, Елисавета Багряна