Годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас - чуждоезиков профил (2014-2015 г.)

Тема на урока: 1. Запознаване с учебното   съдържание по БЕ. 2. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО 3. Запознаване с учебното съдържание по литература 4. Николай Лилиев. Творческа биография – „Не съм живял, самин съм бил, смили се, тъмни боже!“

Учебна програма по ЗИП - БЕЛ за 10 клас (за учебната 2014/2015 г.)

1.  Да се развият уменията на учениците за наблюдение, анализ и интерпретация на художествен / научен текст. 2.  Да се повиши ефективността на работата в учебните часове по литература, като в центъра на вниманието се постави текстът и фактите в него. 3.  Да се развият уменията за подбор и извличане на съществена информация от текст и използването й за нуждите на анализа и интерпретацията, както и по повод изпълнението на други задачи в обучението по литература.

Годишно разпределение по БЕЛ за 12 клас - ЗП и ЗИП (2014-2015 г.)

1. Обучението по БЕЛ в 12 клас. Учебно съдържание. 2. Теми, идеи и мотиви в поезията на Ботев, Вазов, Яворов, Дебелянов /преговор/. 3. Теми, идеи и мотиви в прозата на Вазов, А. Константинов, Елин Пелин /преговор/. 4. Обучението по БЕЛ в профилираната ЗИП

Учебна програма по ЗИП - БЕЛ за 5 клас /за учебната 2014/2015 г./

Учебната програма за ЗИП по БЕЛ за V клас е разработена в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебното съдържание и е съобразена с Учебната програма по БЕЛ за V клас. Задължителноизбираемата подготовка по БЕЛ за 5. клас цели да систематизира работата в часовете. Целта на обучението е да се възприемат текстовете задълбочено, да се придобият умения за четене с разбиране.

Учебна програма по ЗИП - БЕЛ за 6 клас /за учебната 2014/2015 г./

- Разширяване на социокултурната компетентност на учениците в съответствие с изискванията на обществото и потребностите на личността; - Разширяване и задълбочаване на езиковата компетентност на учениците вариантно представяне на езиковите единици с оглед функционирането им в речта; - Разширяване и обогатяване на литературната компетентност на учениците чрез разнообразна самостоятелна работа с текста на художественото произведение;

Учебна програма по ЗИП - БЕЛ за 7 клас /за учебната 2014/2015 г./

Чрез обучението по БЕЛ - ЗИП се цели да се даде възможност на учениците от VII клас да надградят своите цели и умения, придобити в учебните часове по БЕЛ - ЗП, както и да формират комуникативни компетентности за възприемане и създаване на стилистично диференцирани текстове, за да развият в по - висока степен своето емоционално - оценъчно отношение и съответна нагласа за възприемане и създаване на духовни ценности.

Учебна програма по ЗИП - БЕЛ за 8 клас /за учебната 2014/2015 г./

Чрез обучението по ЗИП се цели да се даде възможност на учениците от VIII клас да затвърдят, разширят и задълбочат усвоените знания по български език и литература, като развият умения за самостоятелна познавателна дейност, която да допринесе за нравствено-естетическото усъвършенстване на личността.

Годишно разпределение по БЕЛ за 10 клас - ЗП и ПП (2014-2015 г.)

1. Запознаване с учебниците и учебното съдържание по БЕЛ. 2. Текст и общуване.  Функции на текста в различни сфери на общуването.          3. Ренесанс. Култура и литература на западноевропейския Ренесанс. ПП.1. Запознаване с учебника и учебното съдържание  по БЕЛ – профилирана подготовка.

Годишно разпределение по БЕЛ за 10 клас - ЗП (2014-2015 г.)

1. Запознаване с учебниците и учебното съдържание по БЕЛ. 2. БЕ. Текст и общуване.  Функции на текста в различни сфери на общуването.       3. Л. Ренесанс. Култура и литература на западноевропейския Ренесанс.  4. Л. Хуманизмът през епохата на Ренесанса. Ренесансовият модел за нравственост.

Годишно разпределение по БЕЛ за 6 клас (2014-2015 г.)

1. Запознаване с учебниците и учебното съдържание по БЕ („Булвест 2000“ - 2011 г.) и Л-ра („Анубис“ – 2011 г.). 2. Текстът в речевото общуване. Същност и функции на текста. Видове текст. (Повторение и разширение) . 3. Текстът в научната сфера на общуване.