Трансформиращ преразказ от името на Македонски („Немили-недраги“ – 10 глава)

Беше двадесети февруари, а часът около девет или десет. Студовете се усилваха, а Дунава беше замръзнала. Аз бях облечен с влашки кожух и гугла. Единственото, което ме отличаваше от селяните, беше това, че нося револвер. Стоях неподвижно и следях караулите. Закрачих по Дунава и предпазливо опипвах леда около себе си с една тояга. Вратът и гърдите ми бяха облени в пот от притеснение. Изведнъж на пътя ми се появи черна ивица незамръзнала вода, широка около три разкрача.

ОБОБЩИТЕЛЕН ТЕСТ. Античност, Средновековие, Ренесанс. Литература – 8 клас

1. Отличителна особеност на героичния епос е: А) интересът на епическия поет към настоящето Б) наличието на парод, епизоди, стазими, екзод В) многостранното изображение на живота на колектива Г) присъствието на хор като действащо лице 2. Коя особеност е характерна за лириката? А) епическата дистанция между поета и събитията, които описва Б) представянето на героя като водач на общността, въплъщение на идеала за воин

Тестови задачи върху повестта "Немили-недраги" - 1 част

„Немили-недраги" (I, II и III глава) 1. Заглавието на повестта „Немили-недраги" откроява идеята за: а)  несретната участ на гурбетчиите, търсещи препитание в чужбина

Тестови задачи - литература - (Просвещение - Вариант 1) - 9 клас

1. Векът на просвещението е: а) седемнадесети; б) осемнадесети; в) деветнадесети; г) шестнадесети.

Годишно разпределение - БЕЛ - РП /5 клас/ 1 час /2018-2019/

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА) ЗА V КЛАС ЗА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА 1 час седмично, 34 часа годишно

Тестови задачи №2 - литература - (Просвещение - Вариант 2) - 9 клас

1. Кой е Векът на Просвещението? A) XVI век  Б) XVII век B) XVIII век  Г) XIX век 2. Кой философ НЕ е представител на Просвещението? A) Джон Док Б) Мишел дьо Монтен B) франсоа Волтер  Г) Жан-Жак Русо

Еврипид - "Електра"

Биографични данни:  Еврипид е роден в остров Саламин през 480г. пр.Хр. Произхожда от знатен род и получава много добро образование. Като човек е много скромен и затворен в себе си. Притежава най-голямата библиотека в Атина. Умира 406 г.

Алеко Константинов - „Бай Ганьо у Иречека” (Анализ)

Разказът „Бай Ганьо у Иречека” заема ключово място в първата част на известната творба на Алеко Константинов „Бай Ганьо”. Авторът синтезира всички качества на героя, показани в предходните разкази. Едновременно с това разкрива нови страни от неговия нравствен облик.

Учебна програма за избираемите учебни часове по БЕЛ в IX клас - 2 часа

Обучението по литература в IX клас разширява и допълва овладените знания и придобитите умения в прогимназиалния етап

НВО – БЕЛ - 20.05.2015 г.

Въпроси с избираем отговор. Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачи от 1. до 4. включително. Според своя стил и характер българските народни хорà се класифицират по етнографската област, от която произхождат.