Пунктуационни норми при простите изречения - 6 клас

Обособените части се изразяват чрез причастия, деепричастия, прилагателни и съществителни имена и изпълняват синтактичната служба на определения, обстоятелствени пояснения, приложения и др. Разграничават се от останалите части на изречението чрез препинателни знаци - запетая, тире, скоби. Пунктуация при обособените части:

ТЕСТ по литература - „Бъчва със знания“ - 6 клас

ТЕСТ - 3 , ЛИТЕРАТУРА – 6 клас, Бъчва със знания, (Моето семейство и други животни) 1. „Бъчва със знания“ е част от: – 1 т., а) разказ, б) роман, в) легенда, г) мит 2. Посочете две доказателства, че най-голямата страст на Джери са животните. – 2 т.

ТЕСТ. Човекът и изкуството. Литература – 6 клас (Вариант 3)

1. За кой герой се отнася описанието: „Под големите му гъсти вежди играеха... умни очи“? A) Лазо Б) Благолаж B) Стамо Г) Гургул 2. Пейзажът в началото на разказа „Косачи“ изобразява: А) пролетна вечер в Софийското поле Б) лятна нощ в Тракийското поле В) есенна нощ край Искър Г) лятна утрин в Добруджа 3. Кой цитат е откъс от пейзаж?

ТЕСТ. Човекът и изкуството. Литература – 6 клас (Вариант 4)

1. Заглавието „Косачи“ е свързано със: A) посланието на автора Б) темата на разказа B) героите Г) приказката на Благолаж 2. Кой цитат НЕ е откъс от пейзаж? А) „Нощта мълчеше.“ Б) „Нощта напредна и унесе в дълбоки сънища всичко наоколо.“ B) „Безкрайното Тракийско поле потъна в мрака... “ Г) „Той имаше суров поглед и неподвижно лице... “

ТЕСТ. Човекът и изкуството. Литература – 6 клас (Вариант 5)

1. „Косачи“ е: A) стихотворение Б) приказка B) роман Г) разказ 2. Кой герой НЕ е от разказа „Косачи“? A) Лазо Б) Стамо B) Дамянчо Г) Благолаж 3. Как започва разказът „Косачи“? A) с диалог Б) с представяне на героите B) с пейзаж Г) с монолог 4. Кое твърдение е вярно за повествователя в „Косачи“? A) Коментира постъпките на героите.

Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 6 клас /Булвест 2000/

Примерно годишно разпределение по новата учебна програма 85 часа – български език, от които 17 часа за развитие на комуникативните умения 85 часа – литература, от които 17 часа за развитие на комуникативните умения Общо: 170 часа

ТЕСТ по български език - Урочна статия - 6 клас

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас Извличане и обработване на информация от урочна статия 1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Урочната статия е: - 2 т. а) текст, предназначен за ученици, б) вид научен текст, в) текст, публикуван в енциклопедия г) текст, в който се използват термини

ТЕСТ. Човекът и природата. Литература – 6 клас (Вариант 5)

1. Основната тема в „Хубава си, моя горо“ е: A) разпадналата се връзка между човека и неговия роден край Б) красивата природа в чуждата страна B) богатството от растителни и животински видове в българските земи Г) красотата на родната природа и тъгата по нея  2. В кой израз има дума с преносно значение? A) „той не може, дорде е жив, / да те заборави“

ТЕСТ. Човекът и другите. Литература – 6 клас (Вариант 3)

1. Кой от посочените герои НЕ е от главата „Радини вълнения“? A) учителят Климент Б) кака Гинка B) Дамянчо Григорът Г) Събка 2. Рада се вълнува от представянето на възпитаничките си, защото: А) Иска всички да я забележат Б) Обича децата и е отговорна за тяхното образование. В) Иска да направи впечатление на Огнянов. Г) Иска да й увеличат заплатата.

ТЕСТ. Човекът и другите. Литература – 6 клас (Вариант 4)

1. Събка внася смут сред присъстващите в главата „Радини вълнения“, защото: A) Казва думи, които всички споделят, но не смеят да изрекат. Б) Не може да отговори вярно на нито един въпрос. B) Знанията й по българска история са незадоволителни. Г) Не се отнася е уважение към присъстващите. 2. Кое твърдение НЕ е вярно според главата „Радини вълнения“?