ТЕСТ. Български език – 6 клас. Входно ниво. (Вариант № 2)

Прочетете текста и решете задачите след него. Плаването означава преди всичко да можеш да се ориентираш. В открито море капитанът заедно със своя екипаж следи пътя на кораба с помощта на морски карти. Пристанищата са местата, където се товарят и се разтоварват корабите. Влизането на кораб в пристанището е сложна маневра.

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Текстът и общуването. (Вариант № 1)

Прочетете двата текста и решете задачите след тях. Текст 1 От морфологична гледна точка думите в българския език се делят на изменяеми и неизменяеми. Изменяеми са частите на речта, които с помощта на формообразувателни морфеми променят формата си: съществителни имена, прилагателни имена, числителни имена, местоимения, глаголи.

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Текстът и общуването. (Вариант № 2)

Прочетете двата текста и решете задачите след тях. Текст 1 От синтактична гледна точка думите в българския език се определят в зависимост от службата, която изпълняват в изречението. Частите на изречението се делят на главни и на второстепенни. Главни части са подлогът и сказуемото, а второстепенни части са определението, допълнението, обстоятелственото пояснение и др.

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Текстът и общуването. (Вариант № 3)

Прочетете текста и решете задачи 1. – 5. През IV – VII в. Европа е свидетел на мощни миграционни процеси, наречени Велико преселение на народите. В резултат на този процес се ускорява залезът на Римската империя. През I в. пр.н.е. германските племена започнали да се придвижват на юг и постепенно изтласкали келтите на запад. Римляните се опитали

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Думата в изречението и в текста. Местоимения. Звукови промени в думата. (Вариант № 1)

Прочетете текста и решете задачи 1 – 3. Земята е нашият малък, крехък, синьо-бял свят, изгубен в един космически океан, който се простира дори отвъд най-смелите ни представи. Това е само един свят сред толкова много други. Той може би има значение само за нас. Земята е нашият дом, нашият родител. Тук се е появил и развил животът такъв, какъвто го познаваме ние.

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Думата в изречението и в текста. Местоимения. Звукови промени в думата. (Вариант № 2)

Прочетете текста и решете задачи 1 – 3. Добре дошли на планетата Земя – място със синьо азотно небе, океани от течна вода, прохладни гори и меки поляни. Това е свят, който със сигурност кипи от живот. В космическа перспектива той изглежда трогателно красив и рядък. Той е и уникален. Засега това е единственият свят, за

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Думата в изречението и в текста. Местоимения. Звукови промени в думата. (Вариант № 3)

Прочетете текста и решете задачи 1 – 5. Веднъж в края на пролета аз и моето семейство вечеряхме на двора. Решихме да се приберем вкъщи, защото времето започна да застудява. Точно когато се прибрахме, заваля градушка. Тя беше толкова силна, че аз си помислих – природата нещо се е ядосала. От небето започнаха да летят ледени топчета

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Думата в изречението и в текста. Местоимения. Звукови промени в думата. (Вариант № 4)

1. В кой ред  е посочено въпросително местоимение, което НЕ се мени по род и число? А) кои Б) колко В) чия Г) какъв 2. С каква цел са използвани въпросителните местоимения в следния текст? Каква е хубава, колко е красива нашата природа! Какви чудесни планини и плодородни равнини! А) изразяване на възхищение Б) питане за неизвестни обекти

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Думата в изречението и в текста. Причастия. Глаголни времена. Неизменяеми части на речта. (Вариант № 1)

Прочетете текста и решете задачи 1-2. Най-високата планина в света неудържимо привлича търсачите на приключения. Вкаменелости от риби са открити високо по заледените склонове на Еверест – доказателство, че преди милиони години най-високата планина на Земята е лежала на морското дъно. Как върхът е „пропътувал“ половината свят, а след това се е издигнал на

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Думата в изречението и в текста. Причастия. Глаголни времена. Неизменяеми части на речта. (Вариант № 2)

Прочетете текста и решете задачи 1-2. Скоро щяхме да пристигнем до Ниагарския водопад. Бяхме пътували дълго и чаках с нетърпение да го видя. Вече бях прочел за Ниагара доста информация. Разбрах, че местните индианци са дали името на водопада, формиращ впечатляваща граница между САЩ и Канада. Ниагара означава „гърмяща вода“.