ТЕСТ. Български език – 6 клас. Думата в изречението и в текста. Причастия. Глаголни времена. Неизменяеми части на речта. (Вариант № 3)

1. В кое изречение е употребено сегашно деятелно причастие? A) Никой не може да ми навреди. Б) Разчитай не на този, който се хвали, а на можещия. B) Не знам дали оттук можеш да видиш залеза. Г) Мога да постигна чудеса, но ми трябва спонсор. 2. В кой ред от всички глаголи могат да се образуват сегашни деятелни причастия? A) чета, прочета Б) питам, разпитам

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Думата в изречението и в текста. Причастия. Глаголни времена. Неизменяеми части на речта. (Вариант № 4)

1. В кой ред всички думи са форми на минали страдателни причастия? A) написан, потиснат Б) понесъл, понесен B) разговарящ, спорещ Г) плакал, плачел 2. От кой глагол могат да се образуват две форми на минало страдателно причастие: с наставка -н и с наставка -т? A) (да) нарежа Б) (да) покрия B) (да) отнеса Г) (да) излея 3. От кой глагол може да се образува деепричастие?

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Изречението в текста. (Вариант № 1)

Прочетете текста и решете задачи 1 – 3. Орелът винаги е бил символ на могъщество и е изобразен на гербовете на много държави. Човекът обаче е преувеличавал силата му и дълги години за него са се разказвали неверни неща. Говорело се, че орелът може да вдигне плячка, много по-тежка от него самия. В действителност това е невъзможно.

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Изречението в текста. (Вариант № 2)

Прочетете текста и решете задачи 1 – 3. Бухалът надделява над всички други грабливи птици, той е по-мощен и от скалния, и от морския орел. В Европа живее предимно в планините и в северните гори, но в Азия обитава още пустини и степи. Среща се и в равнините, и по места с височина до 5000 м, и по напечените от слънцето скали, и край бреговете на блата.

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Изречението в текста. (Вариант № 3)

1. Посочете вярното твърдение. Еднородните части: A) изпълняват различна синтактична служба Б) поясняват една и съща част на изречението B) отговарят на различни въпроси Г) свързват се чрез съюзи или предлози 2. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Видове еднородни части са: A) еднородни сказуеми Б) еднородни определения

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Възприемане и създаване на текстове. (Вариант № 1)

Прочетете текста и решете задачи 1 – 5. Еделвайсът е красиво и рядко срещано цвете. От съществуващите около 30 вида еделвайси по света в нашата страна расте само един. Името му означава „лъвска лапа“. Расте само в Пирин и в Стара планина. Можем да го видим единствено по най-високите и труднодостъпни части на планините.

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Възприемане и създаване на текстове. (Вариант № 2)

Прочетете текста u решете задачи 1 – 5. Блатното кокиче е рядък вид многогодишно растение, чийто род включва 12 вида растения. От него се произвежда лекарството нивалин. Кокичето расте по влажни ливади, край брегове на реки или блата. Цветовете му (3 – 7 на брой) са разположени на дръжки. Цветът е съставен от шест бели околоцветни листчета със зелени връхчета.

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Възприемане и създаване на текстове. (Вариант № 3)

Прочетете текста отговор на научен въпрос и решете задачи 1 – 5. Кислородът е открит при опит на английския учен Джоузеф Пристли през 1774 г. Експериментът се състоял в следното. Ученият сипал в стъкленица живачен оксид и го загрял с голяма лупа, улавяща слънчевите лъчи. На дъното на стъкленицата се появили капчици живак.

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Изходно ниво. (Вариант № 1)

Прочетете текста и решете задачи 1 – 5. Като скъпоценни камъни се определят шлифовани образци от кристали на естествени минерали, които имат видима прозрачност и определена трайност. От известните над 4800 вида минерали (по данни на Международната минералогична асоциация) приблизително 150 отговарят на посочените условия

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Изходно ниво. (Вариант № 2)

Прочетете текста и решете задачи 1 – 5. Спелеологията е наука, изучаваща пещерите – процесите, които ги формират, структурата им, физическите им характеристики, промените, които настъпват в тях, формите на живот, които ги обитават. Спелеологията комбинира знания от други науки за природата (химия, биология, геология, метеорология, картография