ТЕСТ. Български език – 6 клас. Изречението в текста. (Вариант № 2)

Прочетете текста и решете задачи 1 – 3. Бухалът надделява над всички други грабливи птици, той е по-мощен и от скалния, и от морския орел. В Европа живее предимно в планините и в северните гори, но в Азия обитава още пустини и степи. Среща се и в равнините, и по места с височина до 5000 м, и по напечените от слънцето скали, и край бреговете на блата.

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Изречението в текста. (Вариант № 3)

1. Посочете вярното твърдение. Еднородните части: A) изпълняват различна синтактична служба Б) поясняват една и съща част на изречението B) отговарят на различни въпроси Г) свързват се чрез съюзи или предлози 2. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Видове еднородни части са: A) еднородни сказуеми Б) еднородни определения

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Възприемане и създаване на текстове. (Вариант № 1)

Прочетете текста и решете задачи 1 – 5. Еделвайсът е красиво и рядко срещано цвете. От съществуващите около 30 вида еделвайси по света в нашата страна расте само един. Името му означава „лъвска лапа“. Расте само в Пирин и в Стара планина. Можем да го видим единствено по най-високите и труднодостъпни части на планините.

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Възприемане и създаване на текстове. (Вариант № 2)

Прочетете текста u решете задачи 1 – 5. Блатното кокиче е рядък вид многогодишно растение, чийто род включва 12 вида растения. От него се произвежда лекарството нивалин. Кокичето расте по влажни ливади, край брегове на реки или блата. Цветовете му (3 – 7 на брой) са разположени на дръжки. Цветът е съставен от шест бели околоцветни листчета със зелени връхчета.

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Възприемане и създаване на текстове. (Вариант № 3)

Прочетете текста отговор на научен въпрос и решете задачи 1 – 5. Кислородът е открит при опит на английския учен Джоузеф Пристли през 1774 г. Експериментът се състоял в следното. Ученият сипал в стъкленица живачен оксид и го загрял с голяма лупа, улавяща слънчевите лъчи. На дъното на стъкленицата се появили капчици живак.

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Изходно ниво. (Вариант № 1)

Прочетете текста и решете задачи 1 – 5. Като скъпоценни камъни се определят шлифовани образци от кристали на естествени минерали, които имат видима прозрачност и определена трайност. От известните над 4800 вида минерали (по данни на Международната минералогична асоциация) приблизително 150 отговарят на посочените условия

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Изходно ниво. (Вариант № 2)

Прочетете текста и решете задачи 1 – 5. Спелеологията е наука, изучаваща пещерите – процесите, които ги формират, структурата им, физическите им характеристики, промените, които настъпват в тях, формите на живот, които ги обитават. Спелеологията комбинира знания от други науки за природата (химия, биология, геология, метеорология, картография

Тест - изходно ниво - 6 клас

1. Какви са по състав изреченията в текста?  С помощта на вечерния бриз ние се понесохме по тъмните води и скоро пристигнахме до каменния кей пред храма. Кратас привърза ладията към една от халките, пригодени за целта, и ме последва на брега. Аз го възпрях, оставих го в ладията и се затичах по каменните стъпала.

Годишен тест по БЕЛ - 6 клас

1. Попълнете многоточието: Общуването е двустранен процес, при който се предава информация между… …….. и приемател. Най-добре е обаче, когато приемател и …. …... съвпадат. 2. Отговорете на въпроса: Какво е тема на текст? 3. Термин означава:

Тест - входно ниво - 6 клас

1. Кое изречение е сложно съчинено? а) След като се почеса, Лукчо върна писмото на майстор Гроздан и каза: б) - Благодаря, измислих. в) Никой не го попита какво беше измислил. 2. Кое изречение е сложно съставно?