Тест - изходно ниво - 6 клас

1. Какви са по състав изреченията в текста?  С помощта на вечерния бриз ние се понесохме по тъмните води и скоро пристигнахме до каменния кей пред храма. Кратас привърза ладията към една от халките, пригодени за целта, и ме последва на брега. Аз го възпрях, оставих го в ладията и се затичах по каменните стъпала.

Годишен тест по БЕЛ - 6 клас

1. Попълнете многоточието: Общуването е двустранен процес, при който се предава информация между… …….. и приемател. Най-добре е обаче, когато приемател и …. …... съвпадат. 2. Отговорете на въпроса: Какво е тема на текст? 3. Термин означава:

Тест - входно ниво - 6 клас

1. Кое изречение е сложно съчинено? а) След като се почеса, Лукчо върна писмото на майстор Гроздан и каза: б) - Благодаря, измислих. в) Никой не го попита какво беше измислил. 2. Кое изречение е сложно съставно?

Тест по литература - 6 клас

1. Изкуството изобразява: а) само действителни светове; б) действителни и несъществуващи светове; в) само несъществуващи светове; г) нито едно от изброените.

Контролна работа – 6 клас. Местоимения. Звукови промени в думата

1. В кой ред има само показателни местоимения? A) толкова, колкото, няколко     Б) такива, оня, този B) никому, тая, всеки Г) чието, какви, онези 2. В кое изречение има грешка при употреба на местоимение? A) Не можеш да повярваш на човек, който не познаваш. Б) Ще звънна на някого от приятелите си.

Контролна работа – 6 клас. Време на глагола. Причастия. Съюз. Междуметие. Частица

1. В кое изречение сегашното деятелно причастие изпълнява службата на допълнение? A) Приближаващият тръгна уверено към групата ученици. Б) Децата поздравиха учтиво приближаващия. B) Всички погледи бяха отправени към приближаващия човек. Г) Приближаващият човек се оглеждаше внимателно.

Езиков тест за 6 клас – БАН (Пиши правилно!)

Езиков тест за 6 клас – БАН (Пиши правилно!) Прочетете изреченията: За малко да пропусна да ви разкажа за ___________ . Каквото можах за другите, разказах, а себе си пренебрегнах. 1. С кое местоимение трябва да се допълни първото изречение, така че да се запази смисълът на текста?

Тест по БЕЛ за 6 клас

1.  С  кой  от  изразите  може  да  се  замени  подчертаният израз в изречението, без да се промени смисълът? Планината, силна и могъща, ни посрещна смълчана. а) макар да беше силна и могъща б) понеже беше силна и могъща в) която беше силна и могъща

Тест по БЕЛ - 6 клас

1. Кое изречение е сложно съчинено? а) След като се почеса, Лукчо върна писмото на майстор Гроздан и каза: б) - Благодаря, измислих . в) Никой не го попита какво беше измислил . 2. Кое изречение е сложно съставно?

Езиков тест - 6 клас

Прочетете текста: Бил хубав есенен ден. Хитър Петър отивал за едно далечно село. Изморил се по пътя и легнал под сянката на голям дъб. На земята под дървото имало много жълъди. Петър взел един жълъд, поогледал го, измерил с очи дъба и завъртял глава: