ТЕСТ 2 -литература - На прощаване в 1868 г. - 7 клас (Вариант 1)

ТЕСТ - 2 ЛИТЕРАТУРА – 7 клас На прощаване в 1868 г. (Вариант 1) 1. „На прощаване в 1868 г.“ е: – 1 т. а) разказ б) стихотворение в) народна песен г) приказка

ТЕСТ 2 -литература - На прощаване в 1868 г. - 7 клас (Вариант 2)

ТЕСТ - 2 ЛИТЕРАТУРА – 7 клас На прощаване в 1868 г. (Вариант 2) 1. Авторът на „На прощаване в 1868 г.“ е: – 1 т. а) Иван Вазов б) Добри Чинтулов в) Христо Ботев г) Любен Каравелов

ТЕСТ 3 -литература - На прощаване в 1868 г. - 7 клас (Вариант 3)

1. Кой е лирическият герой в поемата на Христо Ботев „На прощаване“? а) Ботев; б) бунтовникът-революционер; в) майката; г) либето. 2. Какво стои в центъра на поемата? а) описанието на събития и картини; б) душевните преживявания на героите.

Тест по Български език - Художествен текст  - 7 клас

ТЕСТ  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Художествен текст 1. Посочеше НЕВЯРНОТО твърдение. При възприемане на художествен текст анализираме:    A) системата от художествени образи    Б) езиковите средства за постигане на емоционалност    B) връзките между изреченията в текста    Г) похватите за изграждане на художествените образи

Пунктуационни норми при простите изречения - 7 клас

Обособените части се изразяват чрез причастия, деепричастия, прилагателни и съществителни имена и изпълняват синтактичната служба на определения, обстоятелствени пояснения, приложения и др. Разграничават се от останалите части на изречението чрез препинателни знаци - запетая, тире, скоби. Пунктуация при обособените части:

ТЕСТ. Текстът и общуването. Български език – 7 клас (Вариант 1)

1. Кое НЕ е характеристика на репортажа? A) ясно формулирана лична позиция  Б) лаконично поднесена информация B) образност и емоционалност Г) точност на използваните факти 2. В медийните текстове, предназначени да информират, преобладават: A) реторични въпроси Б) изрази с преносна употреба B) съобщителни изречения Г) възклицателни изречения

ТЕСТ. Текстът и общуването. Български език – 7 клас (Вариант 2)

1. Кое HE е характеристика на репортажа? A) Най-често е писмен монологичен текст. Б) Отличава се с образност и емоционалност. В) Има убеждаващо въздействие. Г) Поднесените факти са точни. 2. В медийните текстове, предназначени да информират, НЕ се използват: A) съобщителни изречения Б) подбудителни изречения B) имена Г) глаголи

Тест за определяне на изходното ниво №1 – 7 клас.

1. Кой процес НЕ е характерен за Българското възраждане? A) конфликтът между индивида и етническата общност Б) просвещаването и образоването на българското население B) борбата за духовна и политическа независимост Г) формирането и отстояването на националния идеал

Тест за определяне на изходното ниво №2 – 7 клас.

1. Кои стихове НЕ са от стихотворението „На прощаване“? A) „Аз Вече пушка нарамих / и на глас тичам народен...“ Б) „свобода и смърт юнашка“ B) „като брата си ще станат – / силно да любят и мразят... “ Г) „И някога за път обратен / едва ли ще удари час...“

Тест за определяне на изходното ниво №3 – 7 клас.

1. Кои стихове НЕ са от стихотворението „Опълченците на Шипка“? A) „Всяко дърво меч е, всякой камък – бомба...“ Б) „Три деня младите дружини / как прохода бранят.“ B) „дружините наши, оплискани с кърви, / пушкат и отблъскват...“ Г) „Дружина тръгва, отива, / пътят е страшен, но славен...“