ТЕСТ 3 -литература - На прощаване в 1868 г. - 7 клас (Вариант 3)

1. Кой е лирическият герой в поемата на Христо Ботев „На прощаване“? а) Ботев; б) бунтовникът-революционер; в) майката; г) либето. 2. Какво стои в центъра на поемата? а) описанието на събития и картини; б) душевните преживявания на героите.

Тест по Български език - Художествен текст  - 7 клас

ТЕСТ  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Художествен текст 1. Посочеше НЕВЯРНОТО твърдение. При възприемане на художествен текст анализираме:    A) системата от художествени образи    Б) езиковите средства за постигане на емоционалност    B) връзките между изреченията в текста    Г) похватите за изграждане на художествените образи

Пунктуационни норми при простите изречения - 7 клас

Обособените части се изразяват чрез причастия, деепричастия, прилагателни и съществителни имена и изпълняват синтактичната служба на определения, обстоятелствени пояснения, приложения и др. Разграничават се от останалите части на изречението чрез препинателни знаци - запетая, тире, скоби. Пунктуация при обособените части:

ТЕСТ. Текстът и общуването. Български език – 7 клас (Вариант 1)

1. Кое НЕ е характеристика на репортажа? A) ясно формулирана лична позиция  Б) лаконично поднесена информация B) образност и емоционалност Г) точност на използваните факти 2. В медийните текстове, предназначени да информират, преобладават: A) реторични въпроси Б) изрази с преносна употреба B) съобщителни изречения Г) възклицателни изречения

ТЕСТ. Текстът и общуването. Български език – 7 клас (Вариант 2)

1. Кое HE е характеристика на репортажа? A) Най-често е писмен монологичен текст. Б) Отличава се с образност и емоционалност. В) Има убеждаващо въздействие. Г) Поднесените факти са точни. 2. В медийните текстове, предназначени да информират, НЕ се използват: A) съобщителни изречения Б) подбудителни изречения B) имена Г) глаголи

Тест за определяне на изходното ниво №1 – 7 клас.

1. Кой процес НЕ е характерен за Българското възраждане? A) конфликтът между индивида и етническата общност Б) просвещаването и образоването на българското население B) борбата за духовна и политическа независимост Г) формирането и отстояването на националния идеал

Тест за определяне на изходното ниво №2 – 7 клас.

1. Кои стихове НЕ са от стихотворението „На прощаване“? A) „Аз Вече пушка нарамих / и на глас тичам народен...“ Б) „свобода и смърт юнашка“ B) „като брата си ще станат – / силно да любят и мразят... “ Г) „И някога за път обратен / едва ли ще удари час...“

Тест за определяне на изходното ниво №3 – 7 клас.

1. Кои стихове НЕ са от стихотворението „Опълченците на Шипка“? A) „Всяко дърво меч е, всякой камък – бомба...“ Б) „Три деня младите дружини / как прохода бранят.“ B) „дружините наши, оплискани с кърви, / пушкат и отблъскват...“ Г) „Дружина тръгва, отива, / пътят е страшен, но славен...“

Тест по български език и литература № 1 – 7 клас

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 7 клас Прочетете текста и отговорете на въпросите 1.-6. На въпроса: „Кой е Вазов?“, поколения наред дават отговор: „първият“, „най-честит български поет“, „Патриархът“, „народен поет“, „национален класик“, „Poeta laureatus", Дядо Вазов.... По-труден е въпросът: „Какво е Вазов?“

Тестови задачи за класна работа по БЕЛ за 7 клас - I срок

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1. – 5. вкл. Бурано – островът, който е един от най-големите в лагуната на Венеция, има около 4800 жители и предлага спокойствие, за което